herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 97/168/2005


UCHWAŁA NR 97/168/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 8 lutego 2005 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w roku 2005

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% w/w opłaty.

§ 2.1. Ustala się formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:

  1. studia podyplomowe

  2. kursy kwalifikacyjne

  3. kursy, seminaria, warsztaty metodyczne

2. Ustala się specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane:

1) języki obce,

 1. terapia dzieci z zaburzeniami zachowania

 2. terapia uzależnień

 3. pomoc psychologiczna

 4. informatyka i technologia informacyjna

 5. wiedza o kulturze,

 6. tyflopedagogika,

 7. logistyka,

 8. przedsiębiorczość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-02-2005 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2005 10:41