herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 96/162/2005


UCHWAŁA NR 96/162/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2005 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku z realizacją inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. 1. Upoważnia się Pana Antoniego Palucha - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu do wykonywania czynności związanych z wdrażaniem i realizacją projektu pod nazwą „modernizacja drogi powiatowej nr 2124Z oraz nr 2116Z w miejscowości Trzcinna” w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

2. Zakres upoważnienia o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje:

  1. przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na

wykonywanie robot w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i dokonanie wyboru oferty.

b) prowadzenie funkcji inspektora nadzoru w części do robót drogowych.

c) składanie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim stosownych

raportów monitoringowych w czasie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

d) zarządzanie projektem po zakończeniu jego realizacji.

3. Potwierdza się ważność czynności dokonanych przez pana Antoniego

Palucha jako Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu przed datą udzielenia niniejszego pełnomocnictwa w zakresie spraw wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnienie zostaje udzielone na czas zarządzania projektem wskazanym w § 1, nie dłużej jednak niż na okres pełnienia przez Pana Antoniego Palucha funkcji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-01-2005 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2005 15:57