herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 93/160/2004


Uchwała Nr 93/160/2004

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Powiatu dotyczącego pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1. pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) w związku z kierunkami zawartymi w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 - 2006 przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 149, poz. 1567) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. 1. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Panią Beatę Stachurską-Wołk do formułowania i składania wniosku projektowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.5. - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka pod nazwą „Druga szansa”.

2. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Panią Beatę Stachurską-Wołk do podpisania z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego umowy o realizację projektu „Druga szansa”.

3. W razie niemożności osobistego wykonywania czynności wynikających z pełnomocnictwa upoważnia się Panią Beatę Stachurską - Wołk do ustanowienia dla swojego mocodawcy pełnomocnika w osobie Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

§2. Projekt „Druga szansa” będzie współfinansowany ze środków publicznych (Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, budżet samorządów, Fundusz Pracy), co wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów projektu, które będą stanowiły środki Funduszy Pracy w wysokości 46.000 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Upoważnienie Nr …………/2004

Zarząd Powiatu Myśliborskiego upoważnia Panią mgr Beatę Stachurską-Wołk Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22 do sformułowania i złożenia wniosku projektowego „Druga szansa” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, związane go z aktywizacją długotrwale bezrobotnych powiatu myśliborskiego.

(podstawa - Uchwała Nr 93/160/2004

Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku)

Myślibórz, 2004.12.21.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Wdrażania EFS

ul. Żurawia 4a

00-503 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu potwierdza, że na podstawie art. 33b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w skład powiatowej administracji Powiatu Myśliborskiego wchodzi Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, będący jednostką organizacyjną powiatu.

Zakres prowadzonej działalności określa „Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu” stanowiący załącznik do uchwały Nr 77/139/2001 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

W załączeniu uchwała Nr 77/139/2001 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu oraz regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 15:17