herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 93/158/2004


UCHWAŁA NR 93/158/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego oraz zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie § 17 Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

o kwotę 1.500 zł.

zadania własne

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 25.704 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 25.704 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

o kwotę 345.894 zł.

Zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 32.020 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 32.020 zł.

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 800 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 800 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 12.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 12.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 188.961 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 56.774 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane

o kwotę 37.194 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 94.037 zł.

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 956 zł

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 54.427 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 16.863 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 31.413 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 6.151 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 8.197 zł.

w rozdziale 85321 - Powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

o kwotę 3.443 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 4.754 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 9.330 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 6.864 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 120 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 64 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.525 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 757 zł.

w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

o kwotę 3.000 zł.

w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 3.000 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 37.159 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 37.159 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

o kwotę 371.598 zł.

Zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 32.020 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 32.020 zł.

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 26.504 zł.

Zadania własne

o kwotę 800 zł

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 800 zł

Zadania zlecone

o kwotę 25.704 zł

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 25.704 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 12.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 12.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 187.802 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 49.141 zł

w rozdziale 80123 - Licea profilowane

o kwotę 1.814 zł

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 135.891 zł

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 956 zł

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 54.427 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 16.863 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 31.413 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 6.151 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 8.197 zł.

w rozdziale 85321 - Powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

o kwotę 3.443 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 4.754 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 10.489 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 6.864 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 120 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 1.223 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.525 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 757 zł.

w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

o kwotę 3.000 zł.

w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 3.000 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 37.159 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 37.159 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Nr FB.1-3011-2/265/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 559/2004 z dnia 13 grudnia 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§2110) w kwocie 25.704 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie - zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2004 roku Nr GZgn - 051-613-140/01 - odszkodowania na rzecz Józefa Podwójnego za poniesioną rzeczywistą szkodę, w związku ze stwierdzeniem nieważności wydania aktu nadania nieruchomości gruntowej i części budynku mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej oraz orzeczenia o wykonaniu tego aktu nadania, jako wydanych z naruszeniem prawa.

 2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków w planie w związku z koniecznością opłacenia faktur za olej opałowy,

 3. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki rzeczowe,

 4. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków.

 5. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bieżące wydatki rzeczowe,

 6. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ZUS i Fundusz Pracy,

 7. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

 8. wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie braków na wydatki rzeczowe.

 9. wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie braków na pochodne od wynagrodzeń.

 10. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 11. wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 12. wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 13. wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 14. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 15. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 16. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 17. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 18. wniosku Dyrektora ZS w Smolnicy o dokonanie przesunięć środków finansowych w celu urealnienia planu wydatków.

 19. wniosku Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych w celu urealnienia planu wydatków.

 20. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 21. wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 22. wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 23. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

 24. wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy dotowanymi szkołami niepublicznymi w celu urealnienia planu wydatków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 15:15