herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 91/155/2004


UCHWAŁA NR 91/155/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie §17 Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 30.535 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 30.535 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 30.535 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 271.619 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 28.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 28.000 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 1.453 zł.

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

o kwotę 70 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 1.383 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 78.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 78.000 zł.

w dziale 757 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 50 zł.

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 50 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 7.000 zł.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 7.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 13.214 zł.

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 75 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 916 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane

o kwotę 5.935 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 6.188 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 100 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 105.323 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 37.323 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 68.000 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 10.303 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 10.303 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 17.565 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 10.000 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 7.565 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 100 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 100 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 10.611zł.

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

o kwotę 3.183 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 7.428 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 302.154 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 35.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 35.000 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 1.453 zł.

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

o kwotę 70 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 1.383 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 78.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 78.000 zł.

w dziale 757 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 50 zł.

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 50 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 43.749 zł.

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 75 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 916 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 30.535 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane

o kwotę 5.935 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 6.188 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 100 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 105.323 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 37.323 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 16.000 zł.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

o kwotę 52.000 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 10.303 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 10.303 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 17.565 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 10.000 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 7.565 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 100 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 100 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 10.611zł.

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

o kwotę 3.183 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 7.428 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami,

  2. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka w Renicach o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału.

  3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie zmiany w rozdziale 80123 - Licea profilowane oraz w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne tj. dokonanie przesunięcia środków w palnie pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału,

  4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Strzelecka w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków w planie pomiędzy paragrafami wydatków,

  5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia środków dla rodzin zastępczych,

  6. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami,

  7. Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków.

  8. Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dokonanie przesunięcia środków w planie pomiędzy paragrafami wydatków.

  9. Wniosku Dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie środków w planie o kwotę 7.000 zł. na dokonanie przeglądów technicznych 19 obiektów mostowych.

  10. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 11:46