herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 91/154/2004


UCHWAŁA NR 91/154/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXV/177/04 z dnia 17 grudnia 2004 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2004 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXV/177/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 17 grudnia 2004 roku, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku
  o przyznaniu powiatowi 88.164 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej.

 2. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-37p/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku
  o zwiększeniu powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.200 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktycze.

Kwota powyższa została podzielona na:

 • ZSP Nr 1 Barlinek 1.200 zł.

 • ZSP Nr 2 Barlinek 1.200 zł.

 • ZSP Nr 2 Myślibórz 1.200 zł.

 • ZSP Nr 3 Myślibórz 1.200 zł.

 • ZSP Nr 1 Dębno 1.200 zł.

 • MOW Renice 1.200 zł.

 1. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-42p/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku
  o zwiększeniu powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 207.176 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2004 r., polegającego na wzroście łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych,

 2. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-43p/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku
  o zwiększeniu powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.000 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem wzrostu zadań, w związku ze wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym.

 3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w wysokości 111.464 zł. oraz o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów.(przyznano kwotę 111.464 zł.).

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku
  o przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na opłatę faktur za olej opałowy oraz za naukę języka angielskiego.(przyznano kwotę 262.732 zł.).

 5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie
  o zwiększenie środków w planie jednostki na dokonanie opłat za kursy dokształcania zawodowego dla młodocianych (przyznano kwotę 15.704 zł), o zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla dozorcy oraz na usunięcie awarii centralnego ogrzewania (przyznano kwotę 9.152 zł.), oraz o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów na wydatki bieżące (przyznano kwotę 13.168 zł.),

 6. Wniosku Dyrektora ZSP Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów na uzupełnienie wyposażenia w związku z czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (przyznano kwotę 2.232 zł.),

 7. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie środków w planie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (przyznano kwotę 20.350 zł.).

 8. Wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (przyznano kwotę 20.000 zł.) oraz o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 1.360 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

 9. Wniosków Dyrektorów ZSP Nr 1 w Barlinku (379 zł.) oraz ZSP nr 2 w Barlinku (43.680 zł.) o zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów o środki uzyskane z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie.

 10. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe a także na założenie liczników elektrycznych i pomiaru wody (przyznano kwotę 14.451 zł.),

 11. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na wydatki rzeczowe oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (przyznano kwotę 4.800 zł.)

 12. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na wydatki rzeczowe (przyznano kwotę 5.886 zł.)

 13. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przesunięcia środków między działami w wysokości 11.095 zł. z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801 - Oświata i wychowanie do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o zwiększenie w planie na wydatki rzeczowe (przyznano kwotę 5.000 zł.),

 14. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o odwrotne przekazanie środków uzyskanych za obsługę PFRON z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (przyznano kwotę 10.000 zł.)

 15. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o odwrotne przekazanie dochodów uzyskanych z refundacji za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych
  w wysokości 13.894 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz o zwiększenie planu wydatków rzeczowych (przyznano kwotę 39.000 zł.).

 16. Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przyznano kwotę 2.000 zł.)

 17. Wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu
  o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów (przyznano kwotę 4.324 zł. na wydatki rzeczowe) oraz o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe (przyznano kwotę 17.016 zł.). Dodatkowo została przyznana kwota 2.600 zł. na zapłacenie czynszu za wynajem garażu.

 18. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów - przyznano kwotę 11.000 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o zwiększenie środków w planie wydatków na wymianę parapetów, wymianę rur spustowych oraz założenie narożników przyokiennych - przyznano kwotę 15.000 zł.

 19. Wniosku Sekretarza Powiatu o wprowadzenie do planu dochodów i wydatków środków w wysokości 5.619 zł. uzyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na Dni Partnerstwa - spotkanie z przedstawicielami Powiatu Markisch - Oderland.

 20. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków w budżecie na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków sal gimnastycznych w ZSP Nr 1 w Dębnie oraz ZSP Nr 2 w Myśliborzu, a także na opracowanie dokumentacji technicznej boiska przy ZSP Nr 1 w Dębnie (przyznano kwotę 22.260 zł.).

 21. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 572 zł. uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie na stypendia dla uczniów.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 11:44