herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 83/147/2004


UCHWAŁA NR 83/147/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, zmiany planu finansowego oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie §17 Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 270.331 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 4.869 zł.

W rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 4.869 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 239.862 zł.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 239.862 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA o kwotę 25.600 zł.

W rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 25.600 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 400.128 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 128 zł.

w rozdziale 75045 - Komisje poborowe o kwotę 128 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA o kwotę 400.000 zł.

w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 400.000 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 442.768 zł.

zadania własne

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 10.560 zł.

W rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 10.560 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2.000 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 2.500 zł.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.500 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 4.627 zł.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 4.627 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 19.100 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.100 zł.

w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 2.700 zł.

W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.700 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 1.153 zł.

W rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 1.153 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 128 zł.

W rozdziale 75045 - Komisje poborowe o kwotę 128 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA o kwotę 400.000 zł.

W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 400.000 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 312.971 zł.

zadania własne w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 2.500 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.500 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 10.560 zł.

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 10.560 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 2.000 zł.

W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 244.489 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 242.630 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 1.859 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA o kwotę 25.600 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 25.600 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 19.100 zł.

W rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.100 zł.

w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 2.700 zł.

w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.700 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 1.153 zł.

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 1.153 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 4.869 zł.

W rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 4.869 zł.

§5. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§6. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/192/2004 z dnia 20 października 2004 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 431/2004 z dnia 19 października 2004 roku o zmniejszeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 400.000 zł. przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w związku z jej niewykorzystaniem do końca br.

 2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/167/2004 z dnia 04 października 2004 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 397/2004 z dnia 29 września 2004 roku o dokonaniu zmiany w planie dotacji celowej przyznanej Powiatowi w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Komisje poborowe polegającej na zmniejszeniu dotacji w §2120 o kwotę 128 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dotacji, przeznaczonej na finansowanie działalności powiatowej komisji lekarskiej, do faktycznego jej wykorzystania.

 3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/184/2004 z dnia 15 października 2004 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 422/2004 z dnia 13 października 2004 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (§2110) o kwotę 4.869 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych na aktywizację zawodową repatrianta - p. Aleksego Krauze, zamieszkałego w Dębnie przy ul. Puławskiego 21/2 na IV kw. 2004 roku.

 4. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/196/2004 z dnia 26 października 2004 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 437/2004 z dnia 20 października 2004 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej (z rezerwy budżetu państwa cz.83 poz.11) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące (§6430) o kwotę 170.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok pn. „Adaptacja na cele dydaktyczne pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ulicy Szosowej w Barlinku”.

 5. Wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów,

 6. Porozumienia z dnia 12 października 2004 roku zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim, gdzie Gmina Barlinek przekaże dotację w wysokości 25.600 zł. na remont oddziału chirurgicznego i poradni chirurgicznej, oraz na zakup aparatu do badań biochemicznych dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

 7. Porozumienia z dnia 07 października 2004 roku zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim, gdzie Gmina Barlinek w związku z likwidacją z dniem 31.08.04 r. LO ul. Leśna w Barlinku, przekaże środki z części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu kierowane dotychczas do Gminy w formie dotacji na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 8. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1, ul. Zachodnia w Dębnie
  o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.,

 9. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku
  o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego w związku z rozpoczęciem się sezonu grzewczego.

 10. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na okratowanie okien w budynku socjalno-biurowym w Cychrach.

 11. Wniosku dyrektora Centrum Edukacyjnego Konsul o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami w wysokości 1.859 zł. w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów w Liceum Ogólnokształcącym a zwiększeniem się liczby uczniów w Policealnym Studium Zawodowym.

 12. Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przesunięcia środków w planie finansowym jednostki pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-11-2004 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2004 13:24