herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 82/144/2004


UCHWAŁA Nr 82/144/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 13 października 2004 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99poz. 1001), art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się Panią Beatę Kołodziejek - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do zawierania porozumień w sprawach dotyczących umieszczania dzieci i wysokości wydatków, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed skierowaniem do placówki lub prowadzącym placówkę opiekuńczo - wychowawczą.

§2. Jednocześnie upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do stosowania w zakresie objętym przedmiotowym upoważnieniem, pieczęci podpisowej „Z up. Zarządu

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

  1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

  1. Kazimierz Kłoda - członek Zarządu

  1. Andrzej Królikowski - członek Zarządu

  1. Mieczysław Pyciak - członek Zarządu

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania skierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Wydanie zarządzenia przyspieszy i uprości procedurę refundacji wydatków ponoszonych przez Powiat Myśliborski na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie tut. Powiatu, a pochodzących z poza powiatu Myśliborskiego.

Przygotowała: Beata Kołodziejek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-10-2004 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2004 11:25