herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 80/137/2004


UCHWAŁA NR 80/137/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, zmiany planu finansowego oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok.

Na podstawie §17 Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 31.900 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 31.900 zł.

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 12.500 zł.

w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 19.400 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 61.287 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 25.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 17.823 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 14.500 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 3.323 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 6.000 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 8.964 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 864 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.100 zł.

w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 1.500 zł.

w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 1.500 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 020 - LEŚNICTWO

o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna o kwotę 2.000 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 93.187 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 25.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 17.823 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 12.500 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 5.323 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 6.000 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 8.964 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 864 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.100 zł.

w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 1.500 zł.

w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 1.500 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 020 - LEŚNICTWO

o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna o kwotę 2.000 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 31.900 zł.

w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 12.500 zł.

w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 19.400 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/155/2004 z dnia 16 września 2004 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 368/2004 z dnia 15 września 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale 710 - Działalność usługowa w łącznej kwocie 31.900 zł., z tego w:

- rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) §2110 o kwotę 12.500zł. z przeznaczeniem na opracowanie projektów modernizacji gruntów i budynków,

- rozdziale 71095 - Pozostała działalność §6410 o kwotę 19.400 zł., z przeznaczeniem na doposażenie Starostwa w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz na zakup nowego systemu do prowadzenia tych baz.

 1. Wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów,

 2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia środków na zakup drewna do remontu mostów, paliwa i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez jednostkę,

 3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia środków na zakup opału w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym,

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za ubrania robocze pracownikom oraz dokonanie przesunięcia środków w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe
  z wynagrodzeń osobowych pracowników na wydatki rzeczowe w celu dokonania napraw
  w pomieszczeniach schroniska.

 5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.

 6. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych

 7. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

 8. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością wypłacenia nagród pieniężnych dla zwycięzców konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy - Dożynki powiatowo-gminne 2004 r.

Przygotowała: Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-09-2004 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2004 10:08