herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 74/132/2004


UCHWAŁA NR 74/132/2004

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 11 sierpnia 2004 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99poz. 1001), art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055) Zarząd powiatu

uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się Panią Beatę Kołodziejek - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do zawierania porozumień w sprawach dotyczących umieszczania dzieci i wysokości wydatków, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej albo z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny w przypadku umieszczenia dzieci z terenu powiatu myśliborskiego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie innych powiatów.

§2.Jednocześnie upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do stosowania w zakresie objętym przedmiotowym upoważnieniem, pieczęci podpisowej „Z up. Starosty

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia

1 maja 2004 r.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

  1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

  2. Kazimierz Kłoda - członek Zarządu

  3. Andrzej Królikowski - członek Zarządu

  4. Mieczysław Pyciak - członek Zarządu

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. Zm.) powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Wydanie zarządzenia przyspieszy i uprości procedurę refundacji wydatków ponoszonych przez Powiat Myśliborski na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tut. Powiatu, a pochodzących z poza powiatu Myśliborskiego.

Przygotowała: Beata Kołodziejek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-08-2004 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-08-2004 14:51