herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 69/111/2004


UCHWAŁA NR 69/111/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XX/142/2004, Nr XX/143/2004, Nr XX/155/2004, Nr XX/156/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2004 rok wprowadzonych uchwałą Nr XX/142/2004, Nr XX/143/2004, Nr XX/155/2004, Nr XX/156/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów uzyskanych ze sprzedaży drewna i kamienia w wysokości 7.527 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia - Frez do niwelowania pni oraz dochodów uzyskanych w związku z refundacją części wydatków poniesionych na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych z Powiatowego Funduszu Pracy w wysokości 11.495 zł.

  2. Zawiadomienia Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.000 zł. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu na zakup frezarki do karczowania pni.,

  3. w związku z koniecznością urealnienia ponadplanowych dochodów i odwrotnego przekazania jednostkom: ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku (2.500 zł.),
    ZSP Nr1 ul. Zachodnia w Dębnie (19.800 zł.), ZSP Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu (1.100 zł.), Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu (900 zł.)z przeznaczeniem na opłacenie energii cieplnej i elektrycznej,

  4. w związku z likwidacją paragrafu dotacyjnego, który dotyczył dotacji przekazywanych z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2004 roku w kwocie 150.000 zł. Rada Powiatu uchwałą budżetową przyjęła w budżecie we wskazanej klasyfikacji po stronie dochodów i wydatków dotacje z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W świetle wyjaśnień Ministra Finansów z ww. funduszu nie mogą być przekazywane dotacje do budżetu ani finansowane wynagrodzenia pracowników. Stanowisko Ministerstwa Finansów koresponduje ze stanowiskiem zawartym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 marca 2000 roku, I S.A/Kr1073/99, w którym Sąd stwierdził, iż finansowanie zadań w zakresie gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącym zasobów powiatowych, powinno odbywać się z dwóch niezależnych od siebie źródeł, tj. z budżetu i ewentualnie z funduszu. Wszak po to tworzy się fundusze, by wyodrębniać środki z budżetu. Należy więc przyjąć, że ma tu zastosowanie ogólna zasada odrębności źródeł finansowania (zadań z zakresu geodezji i kartografii) z PFGZGiK. Zbieżność celu, na który mogą być przeznaczone środki funduszu, nie uzasadnia dotowania budżetu, czyli wprowadzenia jedności środków.

  5. Zwiększenia planu dochodów w dziale 756 o kwotę 18.000 zł. dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w rozchodach budżetu powiatu związanych z wcześniejszą spłatą rat kredytu,

  6. w związku z otrzymaniem kwoty 194.383 zł. z Ministerstwa Finansów zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach, który został przyjęty do prowadzenia z dniem 01 stycznia 2004 roku zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 13:54