herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 69/110/2004


UCHWAŁA NR 69/110/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 235.324 zł.

w dziale 853 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 130.324 zł.

w rozdziale 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 130.324 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 105.000 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 105.000 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 30.375 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 3.500 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 3.500 zł.

w dziale 852 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 26.875 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 26.875 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 265.699 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 3.500 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 3.500 zł.

w dziale 853 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 157.199 zł.

w rozdziale 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 157.199 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 105.000 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 105.000 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Nr FB.1-3011-2/88/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 231/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz.17) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (§2130) w kwocie 105.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z „Paktem dla rolnictwa i obszarów wiejskich”,

  2. Zawiadomienia Nr FB.1-3011-2/90/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 242/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz.62) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej (§2130) w łącznej kwocie 130.324 zł. z tego:

  • 90.324 zł. - z przeznaczeniem na uzupełnienie średniej wojewódzkiej kwoty dotacji w 2004 r.,

  • 40.000 zł. - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu,

  1. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych,

  2. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 13:53