herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 66/104/2004


UCHWAŁA NR 66/104/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 11 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia upoważnienia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego, według wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie określonym w dalszych postanowieniach.

2. Kierownik jednostki jest upoważniony do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych zarządzanej jednostki, w tym do dysponowania środkami określonymi w zatwierdzonym planie finansowym jednostki oraz gospodarowania mieniem Powiatu zarządzanym przez jednostkę organizacyjną.

§ 2. Upoważnienie nie obejmuje i nie narusza kompetencji i uprawnień:

1. Kierownika jednostek organizacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie:

1) kierowania działalnością jednostki organizacyjnej i reprezentowania jej na zewnątrz,

2) funkcji kierownika zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej.

2. Starosty myśliborskiego z tytułu sprawowania zwierzchnictwa określonego w art. 35, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 3.1. Zakres upoważnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje następujące czynności:

1) zaciąganie zobowiązań ( zawieranie umów ) w celu realizacji bieżących zadań jednostki do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki,

2) dokonywanie innych czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością jednostki i gospodarowaniem mieniem zarządzanym przez jednostkę, nie powodujących powstania zobowiązań majątkowych,

3) zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena zakupu, kosztu wytworzenia lub wartość rynkowa nie przewyższa kwoty 1 500 złotych,

4) otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczego oraz dysponowanie środkami pieniężnymi znajdującymi się na tych rachunkach; każdorazowo zamiar otwarcia lub zamknięcia rachunku bankowego powinien być zgłoszony Zarządowi Powiatu.

2. Jeżeli czynność prawna kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 4. Do czynności przekraczających zakres upoważnienia potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu, a w szczególności do zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, którego cena zakupu, koszt wytworzenia lub wartość rynkowa przekracza kwotę

1 500 złotych oraz otwierania i zamykania rachunków bankowych bieżących i pomocniczych.

§ 5.1. Upoważnienia udziela się na czas nieoznaczony.

2. Upoważnienie wygasa - z zastrzeżeniem ust. 3 z dniem rozwiązania stosunku pracy na stanowisku kierownika jednostki.

3. Upoważnienie może być w każdym czasie w całości lub części odwołane.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 40/63/2003 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 października 2003 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Winiarczyk - Przewodniczący Zarządu

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

3. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-06-2004 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2004 13:15