herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 66/102/2004


UCHWAŁA Nr 66/102/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 11 czerwca 2004 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1505), Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Powiat zadań wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu wyznacza się p. Mariusza Dąbrowskiego.

2. Na zastępcę koordynatora wyznacza się p. Mariusza Szeligę.

§ 3. Sekretarz Powiatu zapewni zorganizowanie i odbycie szkoleń dla pracowników starostwa oraz pracowników prowadzących sprawy finansowe w powiatowych jednostkach organizacyjnych w terminie do dnia 30 czerwca 2004 roku, w zakresie wprowadzonej instrukcji oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

§ 4. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustala się wzór „rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. „Rejestr Powiadomień” będzie prowadzony przez koordynatora, o którym mowa w § 2ust. 1.

2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dane, o których mowa w § 1 są poufne i mogą być udostępnione osobom upoważnionym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

§ 5. Zobowiązuje się koordynatora, o którym mowa w § 2 ust. 1. w szczególności do:

  1. przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia kolejnych szkoleń oraz szkoleń pracowników nowoprzyjmowanych,

  2. nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w tej uchwale i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub jej zmiany,

  3. przygotowania dla Głównego Inspektora Informacji Finansowej informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań Powiatu określonych w uchwale w terminie do 30 marca 2005r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-06-2004 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2004 14:32