herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 58/87/2004


UCHWAŁA NR 58/87/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 26 marca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1.Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 44.869 zł. zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 5.000 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 35.000 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 35.000 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 4.869 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 4.869 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 2.000 zł.

zadania własne

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2.000 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 251.653 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 249.653 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 249.653 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2.000 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 294.522 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 249.653 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 249.653 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 5.000 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 35.000 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 35.000 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 4.869 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 4.869 zł.

§5. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§6. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Nr FB.1-Gab-3011-1/5/04 z dnia 24 lutego 2004 roku, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 52/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku, o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2004 rok dla Powiatu Myśliborskiego,

  2. Zawiadomienia Nr FB.1-3011-2/25/2004 z dnia 16 marca 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 83/2004 z dnia 15 marca 2004 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziele 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (§2110) o kwotę 4.869, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatrianta,

  3. Zawiadomienia Nr FB.1-3011-2/24/2004 z dnia 15 marca 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 82/2004 z dnia 15 marca 2004 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziele 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany (§6410) o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu,

  4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. o dokonanie przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami. Zmiany te podyktowane są koniecznością sfinansowania II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1556Z w m. Derczewo”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-04-2004 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2004 11:18