herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLI/307/06


UCHWAŁA NR XLI/307/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49 poz. 509; z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169 poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 170 poz. 1660) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie skargi, o
której jest mowa w ust. 2 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2) Skargę Pana Stanisława Grabowskiego zamieszkałego Mostkowo 57 na działalność Starosty
Myśliborskiego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego uznaje się za bezzasadną.

3) Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Myśliborskiego do udzielenia w oparciu o
stanowisko wymienione w ust. 1 treści odpowiedzi na skargę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

W dniu 20 marca 2006 roku do Rady Powiatu Myśliborskiego wpłynęła skarga Pana Stanisława Grabowskiego zamieszkałego Mostkowo 57 na działalność Starosty Myśliborskiego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego. Jako, że zgodnie z art. 229 pkt. 4 kpa rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych należy do rady powiatu, skarga ta w dniu 28 marca 2006 roku została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Myśliborskiego, która uznała skargę za bezzasadną.

Załącznik

do uchwały Nr XLI/307/2006

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 29 marca 2006 roku

W dniu 2 marca 2006 roku została wniesiona skarga do Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność Starosty Myśliborskiego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 26.02.2004 r. wydanego dla Pana Jerzego Trautmana.

Skarga została przesłana do Rady Powiatu Myśliborskiego w dniu 20.03.2006 r. celem załatwienia jej wg. kompetencji. Na posiedzeniu w dniu 28.03.2006 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Władysław Grabda - Przewodniczący Komisji

2. Janusz Fabiańczyk - Z-ca przewodniczącego

3. Wojciech Wojtkiewicz - Członek

po analizie dokumentów załączonych do skargi stwierdza, że należy się zapoznać z całokształtem prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że stawy na działce 2/2 w obrębie m. Mostkowo zostały wybudowane ponad 20 lat temu. Na użytkowanie stawów Wojewoda Gorzowski wydał stosowne decyzje. W dniu 16.06.1983 r. w/w działka została przeklasyfikowana jako Ws III (wody stojące).

Podczas prowadzenia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jerzego Trautmana zostały zachowane wszystkie procedury administracyjne, w tym też powiadomienie stron na co istnieją stosowne dokumenty.

Pan Stanisław Grabowski w skardze zarzuca, że w dniu 29.11.2005 r. złożył pismo do Starosty i do dnia 02.03.2006 r. nie otrzymał stosownej odpowiedzi. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami uznała, że jest to błędne stwierdzenie. Jak wynika z akt sprawy Pan Garbowski otrzymał odpowiedź na złożoną korespondencję, z której wynika że właściciel stawu do dnia 30.11.2005 r. odkryje wszystkie wyloty drenarskie odprowadzające wody gruntowe z działek nr 1 i 2/45 dzierżawionych przez Pana Grabowskiego. Właściciel stawu poinformował Starostwo pismem z dnia 12.01.2006 r., że wykonał zalecenia do protokołu oględzin, w której także uczestniczył Pan Stanisław Grabowski.

W dalszym postępowaniu właściciel stawu Pan Trautman pismem z dnia 02.03.2006 r. poprosił o zwołanie komisji w celu odbioru prac związanych z drożnością dren. W dniu 03.03.2006 r. odbyły się oględziny w przedmiotowej sprawie podczas których ujawniły się dodatkowe cztery wyloty drenarskie. W dniu 10.03.06 r. na kolejnych oględzinach stwierdzono, że istniejący system drenarski jest widoczny i prawidłowo funkcjonuje. W dniu 15.03.2006 r. została skierowana do Pana Stanisława Grabowskiego odpowiedź w tej sprawie, która winna być zakończeniem postępowania administracyjnego Starosty.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Powiatu uznaje skargę za bezzasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-04-2006 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2006 12:14