herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLI/305/06


UCHWAŁA NR XLI/305/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbywania wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Powiat Myśliborski

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) w związku z art.42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U.Nr 91 poz. 408 z póź.zm.) - Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zakupywana i przyjmowana w ramach darowizny aparatura i sprzęt medyczny powinny odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologie i zużycie stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

§ 2. 1. Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić
pod warunkiem, że:

1) przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich,

2) uprzednio została sporządzona opinia techniczno-ekonomiczna o przedmiocie darowizny
uwzględniająca:

a) ocenę warunków wykorzystania darowanej aparatury lub sprzętu medycznego przez
sp zoz,

  1. stan techniczny aparatury lub sprzętu medycznego,

  2. przystosowanie pomieszczeń w sp zoz. dla darowanej aparatury lub sprzętu medycznego,

3) przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo dopuszczalności do
stosowania w zakładach opieki zdrowotnej,

4) przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych,

5) umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej.

2. Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić
wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia darczyńcy, że posiada
on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny.

3. Przyjęcie darowizny uzależnione jest od woli kierownika obdarowywanej
jednostki.

§ 3. 1. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego przez sp zoz. może być dokonany jeżeli taki zakup
uzasadniają potrzeby statutowe.

2. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego powinien być zgodny z zakresem
udzielanych przez sp zoz świadczeń zdrowotnych oraz z możliwościami
organizacyjno-technicznymi sp zoz w zakresie korzystania z zakupionej
aparatury lub sprzętu medycznego.

§ 4. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego sp.zoz powinno odbyć się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki tj. min przy uwzględnieniu celowości dokonania obrotu majątkiem trwałym oraz przy uwzględnieniu analizy ekonomicznej, technicznej i szacunkowej planowanego przedsięwzięcia.

§ 5. 1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego sp zoz powinno być dokonane w
drodze przetargu przeprowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego sp zoz. nie może prowadzić do
ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten zoz.

§ 6. 1. W przypadku planowanej zamiany majątku trwałego, Zarząd Powiatu
może udzielić zgody na odstąpienie od wymogu dokonania zbycia w
drodze przetargu mając na uwadze:

1) celowość dokonania zamiany,

2) zasady prawidłowej gospodarki, o których mowa w § 5,

3) porównywalną wartość majątku trwałego mającego być przedmiotem zamiany,

  1. kwotę ewentualnej dopłaty , którą poniesie sp.zoz. w związku z dokonaną czynnością zamiany.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego sp.zoz nie może
być dokonane na rzecz:

1) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami
pełniącymi funkcje kierownicze w sp zoz,

  1. kierownika sp zoz i jego zastępców,

  2. podmiotów utworzonych przez sp.zoz oraz podmiotów , w których sp zoz lub osoby pełniące funkcje kierownicze w tym zoz posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walny zgromadzeniu lub pełnia funkcje w ich organach, a także podmiotów w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.

§ 7. 1. Zbycie nieruchomości, bez względu na jej wartość, wymaga każdorazowej zgody Rady
Powiatu Myśliborskiego.

2. Zbycie majątku trwałego ruchomego, o wartości według szacunku rzeczoznawcy powyżej 2000
zł wymaga każdorazowego powiadomienia Zarządu Powiatu Myśliborskiego.

3. Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego ruchomego o wartości do 2000 zł lub
nieruchomości o pow. do 50 m.kw. na rzecz jednego podmiotu wymaga każdorazowego
powiadomienia Zarządu Powiatu Myśliborskiego o zamiarze dokonania tej czynności.

4. Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego ruchomego o wartości powyżej 2000 zł lub
nieruchomości powyżej 50 m.kw. na rzecz jednego podmiotu wymaga każdorazowej zgody
Zarządu Powiatu.

5. W przypadku kolejnego najmu lub dzierżawy dokonanej na rzecz jednego podmiotu w przeciągu
12 miesięcy, powierzchnie będące przedmiotem najmu lub dzierżawy sumuje się.

  1. Zakazuje się dokonywania najmu oraz dzierżawy majątku trwałego podmiotom świadczącym usługi mające charakter konkurencyjny w stosunku do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez sp zoz.

§ 8. Niniejsze zasady nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbycia, dzierżawy lub najmu majątku trwałego w zakresie w jakim obejmują sp zoz.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 10. Uchyla się Uchwałę Nr XVIII /141/2000 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 marca 2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego SP ZOZ w Barlinku i w Dębnie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu uporządkowanie zasad wydzierżawiania, najmu oraz przyjmowania darowizn przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku oraz przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Przyjęcie uchwały pozwoli stosować jednoznaczne kryteria w zakresie wykorzystywania środków trwałych będących w dyspozycji zakładów opieki zdrowotnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-04-2006 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2006 12:13