herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLI/303/06


UCHWAŁA NR XLI/303/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 marca 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081,
z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 Nr 10 poz. 71, Nr 167 poz. 1397, Nr 179 poz. 1487,
Nr 181 poz. 1526)
w związku z art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055)
Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania dodatków oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/286/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
i udzielania zniżek, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Do warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

 1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym

  1. osiąganie w pracy dydaktyczno- wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami a także uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych, potwierdzonych wynikami lub sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach itp.

  2. stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod

  3. stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych

  4. prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy

 1. osiągnięcia wychowawczo- opiekuńcze

  1. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami

  2. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki

  3. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.

 1. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania
  a w szczególności:

  1. blokowym nauczaniem dwóch lub więcej przedmiotów pokrewnych na podstawie jednego programu nauczania

  2. realizowaniem własnego, autorskiego programu nauczania przedmiotu obowiązkowego, ujętego w przepisach o ramowych planach nauczania

  3. wprowadzeniem do planu nauczania szkoły dodatkowych przedmiotów wspomagających profil kształcenia lub kierunek kształcenia zawodowego

 1. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności :

  1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych

  2. udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych

  3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi, działającymi na terenie szkoły

  4. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli

  5. praca w państwowej komisji egzaminacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  6. aktywny udział w szkoleniach, naradach i konferencjach

  7. przygotowywanie materiałów szkoleniowych na posiedzenia rad pedagogicznych

  8. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych

 1. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

  1. systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków

  2. podnoszenie umiejętności szczegółowych- udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach kształcenia zawodowego

  3. prezentowanie swego dorobku pedagogicznego

  4. opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy

  5. wzbogacanie własnego warsztatu pracy

  6. dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy dydaktycznej

  7. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej

  8. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych

  9. przestrzeganie dyscypliny pracy

 1. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej:

  1. uwzględnianie w tematach zajęć edukacyjnych treści związanych z regionem

  2. organizowanie wycieczek krajoznawczych po regionie

  3. aktywny udział w pracach towarzystw regionalnych

  4. działalność społeczna na rzecz swojej miejscowości”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od chwili opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz. 181).

§ 6 określa warunki ogólne, które muszą być spełniane, aby nauczycielowi przyznać dodatek motywacyjny. Warunki te zostały określone w sześciu punktach. Organ prowadzący ustalając Regulamin musi uwzględnić te warunki i je uszczegółowić.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-04-2006 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2006 12:12