herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XL/299/06


UCHWAŁA NR XL/299/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 22 lutego 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/280/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 16 do uchwały Nr XXXVIII/280/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 uchwalającej budżet Powiatu Myśliborskiego na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:

W planie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku zmniejsza się:

- przychody o kwotę - 21 500,00 zł.

- wydatki o kwotę - 21 500,00 zł.

Plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego na 2006 rok

zamyka się kwotą 633 500,00 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z art. 26 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 20 grudnia 2005r. z późn. zmianami). Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4. Do przychodów własnych nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego .

W związku z powyższym wyłącza się z planu finansowego gospodarstwa pomocniczego część dotyczącą dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-02-2006 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2006 10:57