herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XL/298/06


UCHWAŁA Nr XL/298/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 22 lutego 2006 roku

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego.

§ 2. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się według zastosowanych odpowiednio reguł wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm. ) z zastrzeżeniem, iż :

  1. Zarząd Powiatu może, bez uprzedniej zgody Rady Powiatu, zbywać i nabywać nieruchomości, których wartość rynkowa z dnia dokonywania zbycia lub nabycia nie przekracza kwoty 50.000,00 zł;

  2. Przedmiotem zbycia lub nabycia nieruchomości przez Zarząd Powiatu mogą być jedynie nieruchomości, odpowiednio, zbędne lub niezbędne dla realizacji zadań Powiatu Myśliborskiego;

  3. Nieruchomości nabywane przez Zarząd nie mogą być obciążone hipoteką na rzecz

osób trzecich.

§3. Obciążanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego ograniczonymi prawami rzeczowymi następuje na zasadach określonych w ustawie - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem, że :

  1. Obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi wymaga każdorazowo zgody Rady Powiatu z zastrzeżeniem pkt. 2 § 3;

  2. Zarząd Powiatu może bez zgody Rady Powiatu dokonywać obciążania nieruchomości przez ustanowienie hipoteki do wartości odpowiadającej uchwalonej przez Radę w trybie art. 12 ust. 8 lit. „d” ustawy o samorządzie powiatowym kwocie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym.

§ 4. Użyczenie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady Powiatu. W przypadku użyczenia na okres nie przekraczający trzech lat zarządca lub administrator nieruchomości zobowiązani są powiadomić Zarząd Powiatu o planowanej czynności co najmniej na 14 dni przed datą użyczenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE:

Art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy ustalenie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości.

Ujednolicenie tych zasad jest konieczne, ze względu na ustalenie uprawnień Zarządu Powiatu Myśliborskiego do samodzielnego gospodarowania nieruchomościami powiatu oraz określenia podziału kompetencji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości na rzecz powiatu pomiędzy Radą Powiatu, a Zarządem Powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-02-2006 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2006 10:56