herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XL/297/06


UCHWAŁA NR XL/297/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 22 lutego 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845), z 2005 Nr 10 poz. 71, Nr 167 poz. 1397, Nr 179 poz. 1487, Nr 181 poz. 1526, w związku z art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. W Regulaminie przyznawania dodatków oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/286/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2

  1. skreśla się cyfrę „1” jako oznaczenie „ustępu 1”.

  2. pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„Karcie Nauczyciela- rozumie się przez to ustawę z dnia 26 listopada 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku, Nr 118, poz. 1112 z późn. zm)”

  1. pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku, w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych zasadach przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U z 2005r. Nr 22, poz. 181)”

 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela, oraz w § 7 rozporządzenia.”

 1. § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:

 1. nauczycielowi - dyrektor szkoły, placówki;

2) dyrektorowi - Starosta.

 1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia, w wysokości oraz na warunkach i zasadach określonych w § 6-8 Regulaminu”

 1. § 6 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole dodatku motywacyjnego jest:

 1. uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

  1. osiąganie w pracy dydaktyczno- wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami a także uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych, potwierdzonych wynikami lub sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach itp.,

  2. stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

  3. stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych,

  4. prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,

  5. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

  6. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

  7. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej;

 1. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowymi zadaniami lub zajęciem, a w szczególności:

  1. systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,

  2. podnoszenie umiejętności szczegółowych- udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach kształcenia zawodowego,

  3. prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

  4. opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

  5. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

  6. dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy dydaktycznej,

  7. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

  8. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

  9. przestrzeganie dyscypliny pracy;

 1. zaangażowanie w realizację zadań statutowych szkoły a w szczególności:

  1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

  2. udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

  3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi, działającymi na terenie szkoły,

  4. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  5. praca w państwowej komisji egzaminacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

 2. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej a w szczególności:

   • uwzględnianie w tematach zajęć edukacyjnych treści związanych z regionem,

   • organizowanie wycieczek krajoznawczych po regionie,

   • aktywny udział w pracach towarzystw regionalnych,

   • działalność społeczna na rzecz swojej miejscowości.”

 1. § 7. otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 6 ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkoły, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.;

 2. opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

 3. dbałość o mienie, w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno- remontowe, czystość i estetykę szkoły;

 4. prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy;

 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, motywowanie oraz zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków;

 6. współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego;

 7. kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole, służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników;

 8. współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi;

 9. pozostałe obowiązki:

  1. przestrzeganie regulaminu pracy,

  2. troska o stan bazy, estetykę, ład i porządek,

  3. samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

  4. inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych: konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych;”

 1. w § 9 ust. 1,1,2,3,4,5 otrzymują kolejno numerację 1, 2, 3, 4, 5, 6

 1. w § 14:

  1. skreśla się cyfrę”1” jako oznaczenie „ustępu 1”,

  2. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Nauczyciele, którzy w dniu 6 kwietnia 2000 roku otrzymywali dodatek specjalistyczny zachowują prawo do tego dodatku do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U z 2000r. Nr 19, poz. 239 z późn. zm).”

 1. w § 16 skreśla się cyfrę”1” jako oznaczenie „ustępu 1”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od chwili opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Zmiana Regulaminu wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego, zalecającego zmiany w § 2 ust1 pkt.3, § 3, § 5, § 6 ust.3 oraz w § 14.

Zmiany powyższe dotyczą podstawy prawnej, uszczegółowienia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego oraz uporządkowania numeracji poszczególnych ustępów i punktów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-02-2006 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2006 10:56