Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX/290/06


UCHWAŁA Nr XXXIX/290/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art.67 ust.1 i ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759) w związku z § 36 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 1, poz.29) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje :

§ 1. 1. Zmienia się Statut Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, zwanego dalej Związkiem, poprzez :

 1. w § 15 po pkt 13 dodaje pkt 14 w brzmieniu :

„14. Dokonywanie zmian Statutu Związku”

 1. dodanie po § 33 kolejnego § 331 o następującej treści :

„§ 331 . Ustala się zasady uczestnictwa powiatów - członków Związku w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku.

  1. Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia, która winna określać przedmiot wspólnego przedsięwzięcia, koszty jego realizacji i podział tych kosztów pomiędzy Powiaty - członków Związku.

  2. Uchwała Zgromadzenia Związku określona w ust.1 stanowi podstawę dla Rad Powiatów - członków Związku do odpowiedniego uwzględnienia w treści uchwał budżetowych lub uchwał zatwierdzających plan przychodów i wydatków Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwot wydatków na pokrycie kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia przypadających na poszczególne Powiaty - członków Związku.

  3. Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę budżetową uwzględniającą po stronie przychodów i wydatków kwoty określone w ust.1 i ust.2.

  4. Na podstawie uchwały budżetowej określonej w ust.3 Zarządu Związku występuje do instytucji udzielających bezzwrotnej pomocy finansowej z wnioskiem o dofinansowanie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

  5. Uchwała budżetowa podjęta zgodnie z ust.3 stanowi dla Zarządu Związku podstawę do realizacji wspólnego przedsięwzięcia a w szczególności do dokonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych zakupu niezbędnych dóbr, usług i robót budowlanych.

  6. Po zakończeniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zarząd Związku dokonuje rozliczenia kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia i sporządza sprawozdanie, które podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Związku w drodze uchwały.

  7. Po zakończeniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zarząd Związku podejmuje uchwałę o przekazaniu przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia poszczególnym Powiatom - członkom Związku. Uchwała Zarządu Związku stanowi podstawę do protokolarnego przekazania przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia.

 1. zmianę treści § 36, który otrzymuje brzmienie :

„§ 36. Zmiana Statutu Związku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Związku.”

2. Pozostałe zapisy Statutu Związku pozostają bez zmian.

§ 2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu. Związek powstał w celu realizacji zadań określonych w § 7 Statutu Związku. Dla realizacji zadań musi być zabezpieczenie ich finansowania. Art. 67 ust.2 pkt. 6 ustawy o samorządzie powiatowym określa, że statut związku winien określać „zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku”. W statucie Związku brak jest regulacji wymaganych w/w przepisem. Ponadto dotychczasowe doświadczenie Zarządu Związku wykazało, iż należy uprościć procedurę dokonywania zmiany Statutu Związku, w związku z tym proponuje się dodanie w § 15 pkt. 14 oraz zmianę § 36. Mając na uwadze powyższe Zgromadzenie Związku proponuje podjęcie niniejszej uchwały, zawierające wyżej wymienione zmiany. Zmiany Statutu, o których mowa, umożliwiają realizację zadań Związku określonych w Statucie lub zadań wyznaczonych przez rady powiatów. W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez rady powiatów - członków Związku identycznej uchwały w tej sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-01-2006 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2006 11:30