herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVIII/284/05


UCHWAŁA Nr XXXVIII/284/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr VII/42/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U Z A S A D N I E N I E

Niezrealizowane zadania inwestycyjne zapisane w poz. 1 (Termomodernizacja - Barlinek - Dom Dziecka), poz. 2 (Zakupy inwestycyjne - Dębno - Dom Dziecka), poz. 3 (Dochodzenie do standardów - Dom Dziecka w Barlinku), poz. 7 (Instalacja Windy w budynku głównym i hotelu - DPS Myślibórz ul. Celna 23), i poz. 9 (Remont dwóch mostów w ciągu drogi - 2142Z - Namyślin) na rok 2005 zostają przesunięte na rok 2006. Realizacja zadania inwestycyjnego zapisanego w poz. 8 (Adaptacja pomieszczeń internatu na potrzeby PUP Barlinek ul. Szosowa) na rok 2005 nastąpi w 2007 roku.

Natomiast dokończenie realizacji rozpoczętych w 2005 roku zadań pod poz. 5 (Prace modernizacyjne w budynku głównym i sali sportowej ZSP Nr 2 w Myśliborzu), poz. 6 (Termomodernizacja, remont budynku głównego i hotelu - DPS Myślibórz ul. Celna 23),

poz. 10 (Prace modernizacyjne w budynku głównym i sali sportowej ZSP Nr 2 w Dębnie), poz. 11 (Remont i modernizacja posesji - Myślibórz ul. Celna 23), i poz. 12 (Prace modernizacyjne źródła ciepła Domu Dziecka w Barlinku) nastąpi w 2006 roku.

Ponadto po aktualizacji kosztorysów zwiększa się wartość zadania zapisanego na 2005 rok w poz. 13 (Modernizacja boiska ZSP Nr 1 w Dębnie), a termin jego realizacji przenosi się na lata 2006-2007. Zwiększa się też wartość zadania zapisanego na rok 2006 pod poz.11 (Termomodernizacja budynku, wymiana okien, ocieplenie dachu i ścian - Myślibórz ul. Marcinkowskiego 2).

Wprowadza się do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na rok 2006 nowe zadania dotyczące termomodernizacji budynku Starostwa przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu i modernizacji Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu oraz na rok 2007 zadanie dotyczące II etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1576Z ul. Szosowa w miejscowości Barlinek.

Zmiana terminu realizacji zapisanych zadań w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu na 2005 r. podyktowane zostały brakiem określonej wielkości środków finansowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-01-2006 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2006 12:21