herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVIII/282/05


UCHWAŁA NR XXXVIII/282/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) w związku z art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zakres wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 oraz plan finansowy zawarty w załączniku: Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Ustala się ostateczny termin dokonania i rozliczenia wydatków, o których mowa w § 1 uchwały do dnia 31 marca 2006 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższej zmiany dokonuje się:

  1. na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zaliczenie środków finansowych w wysokości 100.000 złotych jako kwoty nie wygasającej w 2005 roku i przesunięcie jej do wydatkowania w 2006 roku. W związku z trudnościami wynikającymi z realizacji rozpoczętej budowy, rozbieżności pomiędzy projektem, a stanem rzeczywistym po rozebraniu ściany spowodowały konieczność dokonania zmiany w projekcie w celu dostosowania do prawidłowego stanu. Prace związane z tym powodują opóźnienie w realizacji zaplanowanych prac budowlanych zgodnie z harmonogramem.

  2. w związku z koniecznością zabezpieczenia pozostałej nie wydatkowanej kwoty otrzymanej zgodnie z umową Nr 3210/U/DPK-WIOW/05 zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Zarządem Powiatu Myśliborskiego dotyczącą przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Nie wydatkowana kwota została w skutek wydania decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu właścicielowi gruntu z powodu stwierdzenia prowadzenia uprawy leśnej niezgodnej z planem zalesienia. Otrzymane środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie podlegają zwrotowi, stąd będą wykorzystane do dokonania wypłat ekwiwalentów w 2006 roku.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .............

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia .............

I. WYKAZ WYDATKÓW

Wydatki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

II. PLAN FINANSOWY

Dział

rozdział

wyszczególnienie

kwota

020

Leśnictwo

2.249 zł.

02001

Gospodarka Leśna

Wydatki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

2.249 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .............

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia .............

I. WYKAZ WYDATKÓW

Wydatki na modernizacje budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

II. PLAN FINANSOWY

Dział

rozdział

wyszczególnienie

kwota

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100.000 zł.

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarne

100.000 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-01-2006 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2006 12:19