herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVII/276/05


UCHWAŁA Nr XXXVII/276/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje.

§ 1. Powierza się prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna Oddział Myślibórz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bankową obsługę budżetu jednostek samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem usługi jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmujący:

 1. prowadzenie rachunku bieżącego

 2. realizacja poleceń przelewów

 3. przyjmowanie wpłat gotówkowych

 4. dokonywanie wypłat gotówkowych

 5. potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy,

 6. otwieranie rachunków pomocniczych.

Wszystkie prowizje i opłaty stanowią roczną opłatę zryczałtowaną płatną kwartalnie, w tym:

   • opłata za prowadzenie rachunku bankowego,

   • opłata za przelewy na obce banki,

   • opłata za książeczkę czekową,

   • koszt prowadzonych na rzecz Powiatu rachunków pomocniczych,

   • prowizja od wpłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku,

   • opłata abonamentowa za home banking,

Warto również podkreślić, że w w/w Banku otwarto w br. już 23 rachunki pomocnicze środków wyodrębnionych, które są niezbędne do wykonywania zadań przez Powiat oraz pozyskiwania środków pomocowych z funduszy unijnych, za otwarcie i obsługę tych rachunków Bank nie pobiera dodatkowych prowizji, jak również za potwierdzenie ich otwarcia.

Zgodnie z § 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w/w ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 6.000 Euro.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-12-2005 15:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2005 15:48