herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVII/274/05


UCHWAŁA Nr XXXVII/274/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Gminy Boleszkowice w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 299/7 o powierzchni 53 m2 i nr 299/3 o powierzchni 72 m2, położonej w obrębie Boleszkowice g. Boleszkowice.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 przeznaczona zostanie na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2136Z.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

W związku z modernizacją drogi powiatowej Nr 2136Z ( ułożenie chodników) Rada Gminy Boleszkowice w dniu 27.10.2005r. podjęła Uchwałę Nr XXXVI/157/2005 w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Myśliborskiego w/w nieruchomości. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przejęcia tej nieruchomości na rzecz Powiatu Myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-12-2005 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2005 15:47