Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/246/05


UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 lipca 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/205/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się przeznaczenia środków w ogólnej kwocie 969 095,00 zł. na następujące zadania:”

2/ w §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Rehabilitacja społeczna 926 745,00zł”

3/ w §1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„ dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 230.000,00zł.”

4/ w §1 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

w komunikowaniu się i technicznych, w związku

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 58.000,00zł”

5/ w §1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 211.225,00 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Tabela Nr 1.

l.p

Nazwa zadania

Plan przed zmianą

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po OSTATECZNYCH

zmianach

1

Ogółem środki z PFRON w 2005 roku

821.287.00

147.808

969 095,00 zł.

I

a)

b)

c)

d)

e)

W tym :

Rehabilitacja społeczna

dofinansowania kosztów tworzenia działania warsztatów terapii zajęciowej

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ,

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji turystyki osób niepełnosprawnych,

778.937

402.420,00

121.417,00

180.000,00

50.00,00

25.100

147.808,00

89.808,00

50.000,00

8.000,00

926.745,00

402. 420,00

211. 225,00

230.000,00

58.000,00

25.100,00

2

a)

b)

Rehabilitacja zawodowa

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne

pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,

42.350,00

27.350,00

15.000,00

42.350,00

27.350,00

15.000,00

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu Myśliborskiego.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na realizację których samorząd powiatowy przeznacza w danym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu Myśliborskiego w oparciu o przekazaną informację przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Informację o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2005 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”,

- dokonała na mocy Uchwały Nr XXVIII/205/05 z dnia 2 marca 2005 roku - podziału przyznanych środków, których to podział uległ następnie zmianie na mocy Uchwały Nr XXXI/225/05 z dnia 24 maja 2005 r.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Myśliborskiego proponuje dokonać następujących zmian:

  1. Zwiększenie dotychczasowego planu finansowego do wysokości 969.095,00zł (plan dotychczasowy 821.287,00zł).

  2. Przeznaczyć dodatkowe środki (kwota dodatkowa 147.808,00zł) w całości na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

    1. zwiększenie o kwotę 89.808,00 zł.(plan dotychczasowy 121.417,00zł) środków przydzielonych na zadanie pn. „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” w wyniku czego w Uchwale Nr XXXI/225/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 r. w punkcie 1 litera d, kwotę „121.417,00zł” zastępuje się kwotą „211.225,00zł”.

    2. zwiększeniu o kwotę 50.000,00zł (plan dotychczasowy 180.000,00zł) środków przydzielonych na zadanie pn. „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”, w wyniku czego w Uchwale Nr XXVIII/205/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 2 marca 2005 r. w punkcie 2 litera b, kwotę „180.000,00zł” zastępuje się kwotą „230.000,00zł”.

    3. zwiększeniu o kwotę 8.000,00zł. (plan dotychczasowy 50.000,00zł) środków przydzielonych na zadanie pn. „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”, w wyniku czego w Uchwale Nr XXVIII/205/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 2 marca 2005 r. w punkcie 2 litera c, kwotę „50.000,00zł” zastępuje się kwotą „58.000,00zł”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-07-2005 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2005 11:03