Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/244/05


UCHWAŁA NR XXXIII/244/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 lipca 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 269.542 zł.

zadania własne

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 23.961 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 23.961 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 23.961 zł.

w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 200.000 zł.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 200.000 zł.

§0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej

o kwotę 200.000 zł.

w dziale 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

o kwotę 45.581 zł.

w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów

o kwotę 45.581 zł.

§2888 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

o kwotę 34.186 zł.

§2889 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

o kwotę 11.395 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 42.670 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 42.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 42.000 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 42.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 670 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 670 zł.

§2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 670 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 290.282 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRNSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 100.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 100.000 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 100.000 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 100.000 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 100.000 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 100.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 23.961 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 23.961 zł.

§4260 - zakup energii

o kwotę 23.961 zł.

w dziale 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

o kwotę 45.581 zł.

w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów

o kwotę 45.581 zł.

§3218 - stypendia i zasiłki dla studentów

o kwotę 34.186 zł.

§3219 - stypendia i zasiłki dla studentów

o kwotę 11.395 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 20.740 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 20.740 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 20.740 zł.

§4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 42.670 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 42.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 42.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 7.000 zł.

§4220 - zakup środków żywności

o kwotę 20.000 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 6.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000 zł.

§4430 - różne opłaty i składki

o kwotę 4.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 670 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 670 zł.

§3240 - stypendia dla uczniów

o kwotę 644 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 26 zł.

§5. Deficyt budżetu powiatu wynosi 20.740 zł., a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2005 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Zespołu Szkół w Smolnicy o zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 42.000 zł.
   w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu wpłat za obiady młodzieży szkolnej oraz pracowników Szkoły.

  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zmniejszenie środków uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnej na stypendia dla uczniów w kwocie 670 zł.
   w związku z przejściem ucznia do innej szkoły.

  3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 23.961 zł. uzyskanych z tytułu wynajmu i czynszów z przeznaczeniem
   na opłaty za energię cieplną, elektryczną oraz wodę.

 2. Wniosku Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o zabezpieczenie środków w wysokości 20.740 zł. na wykonanie programu restrukturyzacyjnego w zakresie lecznictwa szpitalnego dla powiatu myśliborskiego.

 3. Zawiadomienia Nr WUP.XIV.ZPORR.0003-2/85/IG/05 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o zatwierdzeniu do przekazania kwoty 45.581 zł. na realizację projektu „Stypendia szansą dla studentów Powiatu Myśliborskiego”.

 4. Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Myśliborzu.

 5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121Z w m. Zarzecze oraz przebudowa ustroju nośnego mostu przez kanał Ulgi”. Szacunkowy koszt inwestycji to kwota 400.000 zł., z czego 300.000 zł. pokrywa Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego niezbędne jest zagwarantowanie 100.000 zł. w planie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację drogi i mostu.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-07-2005 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2005 11:00