herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXII/241/05


UCHWAŁA NR XXXII/241/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie zobowiązania finansowego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r. Nr 142. poz. 1592 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688. Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr273, poz. 2703) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myśliborskiego do zabezpieczenia zobowiązania finansowego wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim o dofinansowanie Projektu Stypendium Unijne szansa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (16) w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, poprzez poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myśliborskiego do zabezpieczenia zobowiązania finansowego wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim o dofinansowanie Projektu Studenci powiatu myśliborskiego wspierani przez Europejski Fundusz Społeczny (nr projektu 42) w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, poprzez poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie

Jednostka samorządu terytorialnego korzystająca ze środków strukturalnych zobowiązana jest do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Obowiązek ten wynika z przepisów wykonawczych do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, tj. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy (Dz.U. Nr 255, poz. 2285).

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, jeśli beneficjent wykorzysta całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem jest zobowiązany do zwrotu tych środków wraz z odsetkami. Gwarancją należytego wykorzystania środków są zabezpieczenia wniesione przez samorząd w dwóch, wybranych z dziesięciu, formach przedstawionych w rozporządzeniu. Najczęściej stosowną formą jest weksel in blanco oraz dobrowolne poddanie się egzekucji. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oświadczenie pełni rolę prawomocnego wyroku sądowego i w przypadku decyzji o zwrocie środków posiadacz takiego oświadczenia uzyskuje w sądzie klauzulę wykonalności i wierzyciel odzyskuje swoje należności. Ponieważ oświadczenie obejmuje okres, co najmniej kilku lat, co w świetle ustawy o finansach publicznych stanowi zobowiązanie długoterminowe, w związku z powyższym Zarząd Powiatu przedkłada niniejszą uchwałę do zatwierdzenia przez organ stanowiący.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 11-07-2005 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2005 09:44