herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXI/230/05


UCHWAŁA NR XXXI/230/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA 24 maja 2005 ROKU

w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębnie

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt.1, ust. 5a i 5c pkt.1ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 zm. Dz. U. 04 Nr 109 poz. 1161, Dz. U. 03 Nr 137 poz. 1304, Dz. U. 04 Nr 69 poz. 624, Dz. U. 04 Nr 273 poz. 2703, Dz. U. 04 Nr 281 poz. 2781) w związku z art. 12 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm. Dz. U. 02 Nr 23 poz. 220, Dz. U. 02 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 02 Nr 113 poz. 984, Dz. U. 02 Nr 200 poz. 1688, Dz. U. 02 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 03 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 02 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 04 Nr 102 poz. 1055, Dz. U. 02 Nr 214 poz. 1806) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2005 roku zakłada się Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Dębnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

§ 2. Z dniem 1 września 2005 roku zakłada się Szkołę Policealną Nr 1 w Dębnie na podbudowie liceum profilowanego.

§ 3. Z dniem 1 września 2005 roku zmienia się nazwę dotychczasowego Technikum Gastronomicznego w Dębnie na Technikum Nr 1 w Dębnie ul. Zachodnia nr 4.

§ 4. Utworzone Szkoły o których mowa w § 1 i 2 włącza się w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie ul. Zachodnia 4.

§ 5. Zasady funkcjonowania utworzonych szkół określa statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie ul. Zachodnia 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U Z A S A D N I E N I E

Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zgodnie z art.9 ust. 1 pkt.3 lit. e mogą być tworzone uzupełniające licea ogólnokształcące, które umożliwią uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie od wielu lat posiada w swojej strukturze zasadniczą szkołę zawodową, której absolwenci pragną uzyskać średnie wykształcenie. Od 1 września 2005 roku zgodnie z art.. ust 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy- Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2001 r. Nr 111 poz. 1194) zaczną funkcjonować szkoły policealne, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W związku z powyższym dla absolwentów liceum profilowanego tworzy się powyższą szkołę. Zmiana nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębnie wynika z zapisu art.9 ustawy o systemie oświaty, która określa typy szkół i porządkuje nazewnictwo szkół.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-06-2005 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2005 12:37