herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXI/225/05


UCHWAŁA NR XXXI/221/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie wydzierżawienia budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę bez przetargu budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 położonego w Barlinku przy ul. Szosowej 2a na działalność oświatowo - informacyjną na okres 15 lat dla Szczecińskiej Fundacji „Talent - Promocja - Postęp” z zastrzeżeniem, iż podmioty zajmujące w przedmiotowym budynku, na dzień podjęcia niniejszej uchwały, stosowne pomieszczenia nadal będą je użytkowały w dotychczasowym zakresie i na dotychczasowych zasadach.

§ 2. Szczecińska Fundacja „Talent - Promocja - Postęp” na własny koszt dokona remontu i modernizacji budynku zgodnie z wymaganymi standardami i działalnością statutową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/169/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 27 października 2004 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie

Szczecińska Fundacja „Talent- Promocja - Postęp” pragnie zrealizować projekt rozwoju Centrum Edukacyjnego w Barlinku z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności. Prowadzić będzie działalność oświatowo - informacyjną, kierowana do młodzieży, dorosłych oraz organizacji pozarządowych. Będzie organizatorem kształcenia ustawicznego z szeroką ofertą kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.

Dla powyższej działalności konieczny jest obiekt, który po wykonaniu remontu, będzie spełniać wymogi w zakresie bazy dydaktycznej i noclegowej.

W celu zrealizowania projektu ze środków Unii Europejskiej jako niezbędna część dokumentacji wymagane jest posiadanie umowy, dzierżawy na całość obiektu.

Ogłoszony dwukrotnie przetarg na dzierżawę budynku, nie doszedł do skutku ze względu na brak oferentów. W tej sytuacji konieczne staje się podjęcie wskazanego przedsięwzięcia w celu zagospodarowania wolnego budynku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-06-2005 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2005 12:35