herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXI/224/05


UCHWAŁA NR XXXI/224/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 319.224 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 470 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 470 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 470 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 5.079 zł.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 4.987 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 4.987 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 92 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 92 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 313.675 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 14.425 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 14.425 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 299.250 zł.

§2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 203.638 zł.

§2339 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 95.612 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 1.248 zł.

zadania własne

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.248 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 1.248 zł.

§2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 1.248 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 356.244 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 37.490 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 37.490 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 37.490 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 4.987 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 4.987 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.987 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 92 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 92 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 92 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 313.675 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 14.425 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 12.305 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.120 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 299.250 zł.

§3248 - stypendia dla uczniów

o kwotę 203.638 zł.

§3249 - stypendia dla uczniów

o kwotę 95.612 zł.

§4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 1.248 zł.

zadania własne

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.248 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 1.248 zł.

§3240 - stypendia dla uczniów

o kwotę 1.200 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 48 zł.

§5. Deficyt budżetu powiatu wynosi 37.020 zł., a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2005 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja w związku z zatrudnieniem 5 osób w wysokości 14.425 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,

  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z PZU jako odszkodowanie za uszkodzenie podczas wichury ogrodzenia szkoły w wysokości 470 zł. z przeznaczeniem na naprawę szkody,

  3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu o zmniejszenie środków uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnej na stypendia dla uczniów w kwocie 1.248 zł. w związku z rezygnacją ze szkoły 2 stypendystów.

  4. Powiatowego Urzędu Pracy o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z PZU jako odszkodowanie za wybitą szybę w drzwiach wejściowych do budynku jednostki w wysokości 92 zł. z przeznaczeniem na wymianę szyby.

  5. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie w planie wydatków środków na zakup oleju opałowego w wysokości 37.020 zł.

  6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane za obsługę zadań z rehabilitacji społecznej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) w wysokości 4.987 zł. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

 2. Zawiadomienia Nr WUP.III.ZPORRR.0003-2/183/IG/05 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o zatwierdzeniu i przekazaniu kwoty 299.250 zł. na realizację projektu „Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego”.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-06-2005 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2005 12:34