herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXX/219/05


UCHWAŁA NR XXX/219/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Na podstawie art.4 pkt. 1 , art. 20 ust. 1 i 3 , art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz par. 7 i 11 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33 poz. 264 z późn. zm.) oraz pkt. 5 tabeli stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych wójtów ( burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województwa stanowiącej załącznik nr 3 do wymienionego rozporządzenia; Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W § 1 pkt. 1 uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu dokonuje się zmiany w ten sposób, że wskazaną w przytoczonym przepisie kwotę;

- wynagrodzenia zasadniczego zwiększa się o kwotę 360zł., (trzysta sześćdziesiąt złotych),

- dodatku funkcyjnego zwiększa się o kwotę 145 zł (sto czterdzieści pięć złotych).

§ 2. Uchwałę przytoczoną w § 1, poza zmianami będącymi konsekwencją oczywistego arytmetycznego zsumowania wskazanych kwot, w pozostałym zakresie pozostawia się w dotychczasowej treści.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

U z a s a d n i e n i e

Ustalone wynagrodzenie Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Myśliborskiego uchwałą Rady Powiatu Nr II/9/2003 z dnia 27 listopada 2002 roku nie było podwyższane mimo ustalonych procentowych wskaźników wzrostu wynagrodzenia na dany rok budżetowy w ustawie budżetowej.

Starosta Myśliborski jako Przewodniczący Zarządu Powiatu w ramach podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu jest obciążany dużym zakresem obowiązków i szczególną odpowiedzialnością za ich realizację.

W dotychczasowym okresie kadencji Starosta podejmował z pozytywnym skutkiem wiele działań m. in. pozyskał dodatkowe środki do budżetu powiatu w wysokości

2.200.000 zł. w 2003 roku i 3.992.421 zł. w 2004 roku.

Zrealizowano z funduszy przedakcesyjnych budowę I etapu drogi Trzcinna oraz otrzymano środki unijne na realizację II etapu w wysokości 1.399.000 zł.

W ramach kontraktu dla woj. zachodniopomorskiego wykonano remont piętra Internatu w Barlinku na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku w kwocie 167.182 zł.

Z rezerwy celowej MENiS otrzymano środki na remont elewacji Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w kwocie 61.000 zł.

Przygotowano i przyjęto strategiczne dokumenty dla rozwoju powiatu: Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego i Plan Rozwoju Lokalnego.

Ponadto opracowano Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008-2011 oraz Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008-2011.

Złożono do ZPORR 7 wniosków, dla szpitala w Barlinku i w Dębnie, na termomodernizację i remont szkół ponadgimnazjalnych w Myśliborzu i w Dębnie, remont dróg powiatowych w Dębnie i w Barlinku, modernizacja placu manewrowego, przystani żeglarskiej MOS „Szkuner”.

Wartość wniosków wynosi 10.021.334 zł.

Starosta wykonuje zadania o wysokim stopniu złożoności i odpowiedzialności. Podwyższenie wynagrodzenia jest jedynym sposobem gratyfikacji wnoszonego przez Starostę wkładu pracy w sprawne funkcjonowanie powiatu.

W związku z powyższym za całokształt realizowanych zadań wynikających z dużego zaangażowania, uznaje się za zasadne przyznanie wynagrodzenia w wysokości określonej w § 1 niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2005 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2005 09:52