herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXIX/209/05


UCHWAŁA NR XXIX/209/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.41 ust.3a, ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym

w dziale 700 - Działalność usługowa

w rozdziale 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

na kwotę 886 509 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym

w dziale 700 - Działalność usługowa

w rozdziale 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

na kwotę 886 509 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie

Przychodami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także przelewy redystrybucyjne oraz pozostałe wpływy.

Wydatkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiące uzupełnienie środków budżetowych na ten cel.

Dodatkowo planuje się dokonanie zakupów pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych dla powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wydatki obejmą także, sporządzenia map numerycznych - wektorowych na terenia Powiatu.

Projekt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-03-2005 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2005 14:29