herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVII/196/05


UCHWAŁA Nr XXVII/196/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2005 roku

w sprawie dokonania darowizny lokalu na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ) oraz art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa lokalu znajdującego się na III piętrze budynku wraz ze współudziałem do gruntu i wspólnych części budynku w udziale 18/100 części oznaczonej jako działka nr 313 o powierzchni 0,4171 ha położonej w obrębie nr 1 m. Myślibórz zabudowanej budynkiem biurowym położonym przy ul. Spokojnej nr 13, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą za numerem Kw nr 9532 pod warunkiem uzyskania zgody Wojewody Zachodniopomorskiego.

§ 2. Celem dokonania darowizny części nieruchomości opisanej w § 1 jest przeznaczenie jej przez obdarowanego na potrzeby siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXV/181/04 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie zrzeczenia się lokalu na rzecz Skarbu Państwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

UZASADNIENIE

Lokal użytkowy znajdujący się na III piętrze budynku przy ul. Spokojnej nr 13 w Myśliborzu został przekazany w użytkowanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Myśliborzu umową z dnia 1 lipca 2000 r.

W celu uregulowania stanu prawnego poprzez oddanie w/w nieruchomości lokalowej w trwały zarząd dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Myśliborzu zachodzi konieczność przekazania tytułu własności do tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w celu wydania odpowiedniej decyzji przez Starostę ustalającego trwały zarząd. Przekazanie nieruchomości w formie darowizny w pełniejszym zakresie zabezpiecza interesy Powiatu z uwagi na możliwość zastrzeżenia w akcie darowizny przeznaczenia darowanej nieruchomości.

Uchylenie uchwały nr XXV/181/04 z dnia 17.12.2004 r. w sprawie zrzeczenia się lokalu na rzecz Skarbu Państwa jest prawnie dopuszczalne gdyż nie nastąpiło w tym przedmiocie złożenie stosownego oświadczenia woli w formie aktu notarialnego oraz faktyczne wydanie rzeczy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-03-2005 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2005 09:07