herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVII/192/05


UCHWAŁA Nr XXVII/192/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 162 poz.1568, z 2004 r.
Nr 102 poz.1055) Rada Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVI/184/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się prognozowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok (Załącznik Nr 1 i 2) w wysokości

z tego:

37.436.844 zł.

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3)

30.714.374 zł.

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Załącznik Nr 4)

5.164.900 zł.

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (Załącznik Nr 5)

1.900 zł.

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (Załącznik Nr 6)

 2. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 6a)”.

1.405.670 zł.

150.000 zł.

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

(załącznik Nr 1 i 7) w wysokości

z tego:

48.436.844 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 8)

42.725.044 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9)

5.164.900 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 10)

1.900 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik Nr 11)

395.000 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 11a)”.

150.000 zł.

3) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) dodaje się Załącznik Nr 6a w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

6) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) dodaje się Załącznik Nr 11a w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-03-2005 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2005 09:00