herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVII/190/05


UCHWAŁA Nr XXVII/190/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,

Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr VII/42/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

UZASADNIENIE

Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego zapisanego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w pozycji 19 na rok 2005 dotyczącego prac modernizacyjnych Bloku Operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia, wynika z konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej przedmiotowej inwestycji, na podstawie uzgodnień warunków w KW Państwowej Straży Pożarnej z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarno - Epidemiologicznym i Wojewódzkim Inspektorem Pracy.

Ponadto nazwa zadania inwestycyjnego zapisanego w pozycji 1 na rok 2005 otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1576Z - ul. Szosowa w m. Barlinek” a zadanie w poz. 5 na rok 2005 otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418Z - ul. Zielona w m Dębno”, w związku z ujednoliceniem nazw inwestycji w załącznikach do składanych projektów o dofinansowanie ze środków unijnych.

Natomiast nazwa zadania inwestycyjnego z terminem realizacji w 2005 roku zapisanego pod pozycją 18 otrzymuje brzmienie: „Modernizacja placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS w Myśliborzu” z uwagi na fakt, iż po sprawdzeniu dokumentacji, nabrzeże które było ujęte w pierwotnej nazwie zadania nie wymaga modernizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-03-2005 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2005 08:59