herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVIII/205/05


UCHWAŁA Nr XXVIII/205/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2 marca 2005 roku

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./.Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeznaczenia środków w ogólnej kwocie 821.287,00 zł. na następujące zadania:

1) Rehabilitacja zawodowa: 57.350,00 zł.

  1. udzielanie osobom niepełnosprawnym 15.000,00 zł

pożyczki na rozpoczęcie działalności

gospodarczej albo rolniczej,

  1. dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych 15.000,00 zł.

przez pracodawcę w związku z przystosowaniem

tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich

zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny

tych potrzeb,

c) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów 27.350,00 zł.

wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek

na ubezpieczenie społeczne,

2) Rehabilitacja społeczna: 763.937,00 zł.

a) dofinansowanie kosztów tworzenia 402.420,00zł.

działania warsztatów terapii zajęciowej,

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 180.000,00 zł.

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

  1. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 50.000,00 zł.

w komunikowaniu się i technicznych, w związku

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

  1. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 25.100,00 zł.

osób niepełnosprawnych,

  1. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 106.417,00 zł.

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Uzasadnienie:

Podział środków został dokonany na podstawie informacji Zarządu PFRON w Warszawie o wysokości przyznanych środków na nasz Powiat w roku 2005, oraz po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy, w oparciu o analizę wykorzystania środków w latach poprzednich, aktualny stan prawny, oraz aktualne zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych.

Na Rehabilitację społeczną przeznaczona została kwota 402.420,00 zł która stanowi zabezpieczenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie dla 30 uczestników z terenu powiatu myśliborskiego.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych przewiduje się dla ok. 250 osób licząc średnio 940 zł na jedną niepełnosprawną osobę. Na dofinansowanie likwidacji barier planuje się przyznać przewidywaną kwotę 30tyś. zł. Zadanie dotyczące dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest zaplanowane na 11 imprez na terenie powiatu myśliborskiego . Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze jest zadaniem najbardziej oczekiwanym w śród osób niepełnosprawnych i bardzo potrzebnym.

Na dzień dzisiejszy wpłynęło 35 wniosków na kwotę 45 tys. zł. Po zabezpieczeniu ww. zadań pozostaje kwota 106.417 zł., która stanowi zabezpieczenie na refundację wciąż napływających wniosków dotyczących zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych.

Na rehabilitację zawodową na rok 2005 przeznaczona została kwota 57.350 zł., którą przewiduje się przeznaczyć na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców związanych z przystosowaniem tworzonych , lub istniejących 2 stanowisk pracy.

Ponadto planuje się udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 2 osób niepełnosprawnych wielkości 15 tys. zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-03-2005 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2005 14:38