herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVIII/203/05


UCHWAŁA Nr XXVIII/203/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2 marca 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1592 z póżn.zm.) w związku z art.36 ust.3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003r.Nr 86 poz.804 z późn.zm)Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala ,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/320/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów § 2 ust.2 pkt.1) i 2) otrzymują brzmienie:

„ 1) wynagrodzenie zasadnicze - w wysokości 930,-zł słownie: dziewięćset trzydzieści zł (wg.kategorii XV)

2) dodatek funkcyjny - wysokości: 225,-zł słownie: dwieście dwadzieścia pięć zł ( wg. 2 stawki )”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2005 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

UZASADNIENIE

Zmiana wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów wynika z planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników starostwa z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Wielkość podwyżki na

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-03-2005 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2005 14:26