Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/184/04


UCHWAŁA Nr XXVI/184/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 162 poz.1568, z 2004 r.
Nr 102 poz.1055) uchwala co następuje:

§1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok (Załącznik Nr 1 i 2) w wysokości

z tego:

37.286.844 zł.

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3)

30.714.374 zł.

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Załącznik Nr 4)

5.164.900 zł.

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (Załącznik Nr 5)

1.900 zł.

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (Załącznik Nr 6)

1.405.670 zł.

§2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok (załącznik Nr 1 i 7) w wysokości

z tego:

48.286.844 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 8)

42.725.044 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9)

5.164.900 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 10)

1.900 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik Nr 11)

395.000 zł.

§3. Deficyt budżetowy w kwocie

11.000.000 zł.

zostanie pokryty:

1) długoterminowym kredytem

3.000.000 zł.

2) obligacjami j.s.t.

8.000.000 zł.

§4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości

11.166.021 zł.

1) długoterminowy kredyt

3.000.000 zł.

2) obligacje j.s.t.

8.000.000 zł.

3) nadwyżka środków na rachunku

166.021 zł.

§5. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w wysokości

z przeznaczeniem na:

166.021 zł.

1) spłatę rat kredytu z nadwyżki środków w wysokości

166.021 zł.

§6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

200.000 zł.

§7. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań w celu uruchomienia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu 2005 r.

§8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w Załączniku Nr 13 do uchwały.

§10. Ustala się plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej oraz środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 15 do uchwały.

§11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§12. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe:

1. na dofinansowanie programu promocji zdrowia 1.200 zł.

§13. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w łącznej kwocie

806.855 zł.

§14. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w łącznej kwocie

227.699 zł.

§15. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkoły publicznej oraz placówek niepublicznych w łącznej kwocie

116.172 zł.

§16. Ustala się dotacje dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 100.000 zł. przeznaczone na:

1) utrzymanie majątku powiatu w łącznej kwocie

100.000 zł.

§17. Ustala się dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki przeznaczone na:

1) zakup literatury w łącznej kwocie

20.000 zł.

§18. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym powiatom na podstawie art.33n ust.5a i 5b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z zakresu:

1) umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu w wysokości

380.000 zł.

2) umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu w wysokości

15.000 zł.

§19. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005-2014 zgodnie z załącznikiem
Nr 17.

§20. Upoważnia się Zarząd do:

 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,

 2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty

 3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym,

 4. udzielania poręczeń do kwoty

800.000 zł.

800.000 zł.

800.000 zł.

§21. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§22. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

§24. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

1

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-12-2004 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2004 10:03