Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/177/04


UCHWAŁA NR XXV/177/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 613.768 zł.

zadania własne

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 32.852 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 32.852 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 32.852 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 5.619 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

o kwotę 5.619 zł.

§2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 5.619 zł.

w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 200.000 zł.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 200.000 zł.

§0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej

o kwotę 200.000 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 304.540 zł.

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 216.376 zł.

§2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 216.376 zł.

w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 88.164 zł.

§2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów

o kwotę 88.164 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 2.232 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 2.232 zł.

§0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

o kwotę 2.232 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 23.894 zł.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 10.000 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 10.000 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 13.894 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 13.894 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 44.631 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 44.631 zł.

§2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 44.631 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 170.334 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 72.180 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 72.180 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 72.180 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 17.759 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 17.759 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 17.759 zł.

w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

o kwotę 53.300 zł.

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 53.300 zł.

§8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

o kwotę 53.300 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 11.095 zł.

w rozdziale 80102 -Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 2.299 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.880 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 365 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 54 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 8.796 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 7.243 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.375 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 178 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 16.000 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 16.000 zł.

§4220 - zakup środków żywności

o kwotę 16.000 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 784.102 zł.

zadania własne

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 5.619 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

o kwotę 5.619 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 819 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 4.800 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 459.786 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 1.200 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.200 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 85.381 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 31.019 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 35.873 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 5.321 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 13.168 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane

o kwotę 58.492 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 31.436 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 5.351 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 795 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.910 zł.

§4260 - zakup energii

o kwotę 8.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 7.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 314.713 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 150.262 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 38.356 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 2.947 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 64.210 zł.

§4280 - zakup usług zdrowotnych

o kwotę 200 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 58.738 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 98.164 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 88.164 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 8.800 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 3.997 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 75.367 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 10.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 10.000 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 52.894 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 52.894 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 34.638 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.452 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.879 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 4.925 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 167.639 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 25.137 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 8.017 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.420 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 6.600 zł.

§4410 - podróże służbowe krajowe

o kwotę 300 zł.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 8.800 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 25.940 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 12.577 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.883 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 636 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.100 zł.

§4260 - zakup energii

o kwotę 1.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 3.697 zł.

§4410 - podróże służbowe krajowe

o kwotę 47 zł.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 25.836 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 22.476 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 2.666 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 694 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 30.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 11.000 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 19.000 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 44.631 zł.

§3240 - stypendia dla uczniów

o kwotę 42.914 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.140 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 385 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 192 zł.

rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 16.095 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 11.095 zł.

§4220 - zakup środków żywności

o kwotę 5.000 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku
  o przyznaniu powiatowi 88.164 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej.

 2. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-37p/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku
  o zwiększeniu powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.200 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktycze.

Kwota powyższa została podzielona na:

 • ZSP Nr 1 Barlinek 1.200 zł.

 • ZSP Nr 2 Barlinek 1.200 zł.

 • ZSP Nr 2 Myślibórz 1.200 zł.

 • ZSP Nr 3 Myślibórz 1.200 zł.

 • ZSP Nr 1 Dębno 1.200 zł.

 • MOW Renice 1.200 zł.

 1. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-42p/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku
  o zwiększeniu powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 207.176 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2004 r., polegającego na wzroście łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych,

 2. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-43p/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku
  o zwiększeniu powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.000 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem wzrostu zadań, w związku ze wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym.

 3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu
  o przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w wysokości 111.464 zł. oraz o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów (przyznano kwotę 111.464 zł.).

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku
  o przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na opłatę faktur za olej opałowy oraz za naukę języka angielskiego.(przyznano kwotę 262.732 zł.).

 5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie
  o zwiększenie środków w planie jednostki na dokonanie opłat za kursy dokształcania zawodowego dla młodocianych (przyznano kwotę 15.704 zł), o zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla dozorcy oraz na usunięcie awarii centralnego ogrzewania (przyznano kwotę 9.152 zł.), oraz o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów na wydatki bieżące (przyznano kwotę 13.168 zł.),

 6. Wniosku Dyrektora ZSP Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów na uzupełnienie wyposażenia w związku z czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (przyznano kwotę 2.232 zł.),

 7. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie środków w planie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (przyznano kwotę 20.350 zł.).

 8. Wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (przyznano kwotę 20.000 zł.) oraz
  o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 1.360 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

 9. Wniosków Dyrektorów ZSP Nr 1 w Barlinku (379 zł.) oraz ZSP nr 2 w Barlinku (43.680 zł.) o zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów o środki uzyskane z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie.

 10. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe a także na założenie liczników elektrycznych i pomiaru wody (przyznano kwotę 14.451 zł.),

 11. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na wydatki rzeczowe (przyznano kwotę 5.886 zł.)

 12. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przesunięcia środków między działami w wysokości 11.095 zł. z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801 - Oświata i wychowanie do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o zwiększenie w planie na wydatki rzeczowe (przyznano kwotę 5.000 zł.),

 13. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o odwrotne przekazanie środków uzyskanych za obsługę PFRON z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (przyznano kwotę 10.000 zł.)

 14. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o odwrotne przekazanie dochodów uzyskanych z refundacji za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych
  w wysokości 13.894 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz o zwiększenie planu wydatków rzeczowych (przyznano kwotę 39.000 zł.).

 15. Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przyznano kwotę 2.000 zł.)

 16. Wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu
  o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów (przyznano kwotę 4.324 zł. na wydatki rzeczowe) oraz o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe (przyznano kwotę 17.016 zł.). Dodatkowo została przyznana kwota 2.600 zł. na zapłacenie czynszu za wynajem garażu.

 17. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów - przyznano kwotę 11.000 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o zwiększenie środków w planie wydatków na wymianę parapetów, wymianę rur spustowych oraz założenie narożników przyokiennych - przyznano kwotę 15.000 zł.

 18. Wniosku Sekretarza Powiatu o wprowadzenie do planu dochodów i wydatków środków w wysokości 5.619 zł. uzyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na Dni Partnerstwa - spotkanie z przedstawicielami Powiatu Markisch - Oderland.

 19. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków w budżecie na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków sal gimnastycznych w ZSP Nr 1 w Dębnie oraz ZSP Nr 2 w Myśliborzu, a także na opracowanie dokumentacji technicznej boiska przy ZSP Nr 1 w Dębnie (przyznano kwotę 22.260 zł.).

22) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 572 zł. uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie na stypendia dla uczniów,

 1. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na wydatki rzeczowe oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (przyznano kwotę 4.800 zł.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-12-2004 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2004 13:22