herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy


Pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy

1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (DZ.U z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (wypełnia właściciel, właściciele)

 2. Załączniki:

 • dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa zakupu, umowa darowizny, umowa powierzenia pojazdu),

 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd był został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,

 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE; lub potwierdzające brak takiego obowiązku,

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego,

 • dowód opłaty o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktura zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy (dotyczy pojazdu wprowadzonego do obrotu na terytorium RP po 1 stycznia 2006r.),

 • tablice rejestracyjne pojazdu (jeżeli posiada),

 1. Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela (jest nim dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon)

Uwagi:

 • w urzędzie należy przedłożyć oryginały wymaganych dokumentów.

 • w przypadkach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług dokument potwierdzający zapłatę podatku VAT może zostać zastąpiony fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku VAT,

 • zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzającego rejestracje pojazdu za granicą.

 1. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

 2. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa: wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. za wniosek oraz 0,50 zł. za każdy załącznik;

 2. Inne opłaty:

 • wydanie tablic samochodowych - 80, 00 zł;

 • wydanie tablic motocyklowych - 40,00 zł;

 • wydanie tablic motorowerowych - 30, 00 zł;

 • wydanie tablic indywidualnych - 1 000, 00 zł;

 • wydanie zabytkowych tablic samochodowych - 100,00 zł;

 • wydanie zabytkowych tablic motocyklowych - 50,00 zł;

 • wydanie tymczasowych tablic samochodowych - 30,00 zł;

 • wydanie tymczasowych tablic motocyklowych - 12,00 zł;

 • wydanie tymczasowych tablic motorowerowych - 12,00 zł;

 • wydanie dowodu rejestracyjnego - 48, 00 zł;

 • wydanie pozwolenia czasowego (z ważnym badaniem technicznym) - 12,00 zł;

 • wydanie pozwolenia czasowego w celu wykonania badania technicznego - 16,50 zł,

 • wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych - 11,00 zł;

 • wydanie nalepki kontrolnej - 16,50 zł. (dla pojazdu samochodowego);

 • wydanie karty pojazdu - 75,00 zł;

 1. Opłata ewidencyjna:

 • wydanie pozwolenia czasowego - 1,00 zł;

 • wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 1,00 zł;

 • wydanie nalepki kontrolnej - 1,00 zł;

 1. Sprawy załatwia:

 • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

 • Podinspektor Wanda Dominiak,

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska,

 • Podinspektor Marzena Michalewicz.

 • w Dębnie (tel. 760-30-01):

 • Podinspektor Małgorzata Popławska,

 • Podinspektor Ewa Krzyszowska.

 • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer.

 • w Barlinku (746-64-52):

 • Inspektor Małgorzata Ludwikowska,

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1530 ( w Dębnie do 1500)

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 1. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegiu8m Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-06-2006 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2006 11:11