herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXIV/176/04


Uchwała Nr XXIV/176/04

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wydatki z PFOŚiGW w poszczególnych paragrafach proponuje się zmianę planu finansowego wydatków funduszu na 2004r.

§ 2440 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5 000zł,

§ 2450 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1 500zł,

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 1 000zł,

§ 4210 Zakup sprzętu i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2 000zł,

§ 4300 Zakup pozostałych usług zmniejsza się o kwotę 3 000zł,

Wprowadza się § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w którym przydziela się kwotę 25 000zł.

Zaplanowane w paragrafach 3020, 4210 i 4300 kwoty przekraczają zapotrzebowanie w swoim zakresie, notuje się zaś duże zainteresowanie jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacjami na ochronę środowiska (paragrafy 2440, 2450 i 6260).

Ponadto w związku z dużą ilością wniosków zwiększa się wydatki z PFOŚiGW ogółem o 25 500zł, zmniejszając tym samym o powyższą kwotę stan funduszu na 31.12.2004r.

Przygotował: Stanisław Chorabik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-11-2004 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2004 13:11