herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXIV/175/04


UCHWAŁA NR XXIV/175/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 439.287 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 314.617 zł.

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 314.617 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 44.437 zł.

§6291 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 270.180 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 30.535 zł.

rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 30.535 zł.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.535 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 6.359 zł.

rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 6.359 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.359 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 87.776 zł.

rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 87.776 zł.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 87.776 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatu Myśliborskiego o kwotę 439.287 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 314.617 zł.

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 314.617 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.906 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.531 zł.

§ 6051 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 270.180 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 30.535 zł.

rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 30.535 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.415 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.037 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 599 zł.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.484 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 6.359 zł.

rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 6.359 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.259 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.100 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 87.776 zł.

rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 87.776 zł.

§ 3240 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 86.400 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 926 zł.

§ 4110 - składniki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 170 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 24 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 256 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

 1. Umowy Nr 9585/734-160023/03 z dnia 22 kwietnia 2004 roku pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Myśliborskim w sprawie realizacji inwestycji polegającej na Modernizacji drogi powiatowej nr 2124Z w miejscowości Trzcinna w ramach programu SAPARD w kwocie 270.180 zł.

 2. Porozumienia z dnia 07 października 2004 roku zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim w związku z likwidacją z dniem 31.08.2004r. LO ul. Leśna w Barlinku, Gmina przekaże środki części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu kierowane dotychczas do Gminy w formie dotacji na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w kwocie 30.585 zł.

 3. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o odwrotne przekazanie zrealizowanych dochodów w kwocie 6.359 na wynagrodzenia pracowników.

 4. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 44.437 zł. uzyskanych z refundacji kosztów w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych.

 5. wniosków Dyrektorów o odwrotne przekazanie środków dot. Stypendium ANR w Szczecinie:

  1. ZSP Nr1 ul. Szosowa w Barlinku w kwocie 56.160 zł,

  2. ZS w Smolnicy w kwocie 832 zł,

  3. ZSP Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu w kwotę 29.952 zł,

  4. ZSP Nr 3 ul. Strzelecka w Myśliborzu w kwocie 832 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-11-2004 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2004 13:11