herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXIV/173/04


Uchwała Nr XXIV/173/04

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami); art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. 1. Powiat Myśliborski wyemituje 800 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych).

 1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób.

 2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

 3. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

 4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją inwestycji drogowych,

- realizacją inwestycji dotyczących termomodernizacji i modernizacji budynków powiatu.

- pokryciem deficytu budżetowego w 2004 roku.

§3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 14 seriach:

 1. seria A o wartości 400.000 zł,

 2. seria B o wartości 400.000 zł,

 3. seria C o wartości 500.000 zł,

 4. seria D o wartości 500.000 zł,

 5. seria E o wartości 500.000 zł,

 6. seria F o wartości 500.000 zł,

 7. seria G o wartości 500.000 zł,

 8. seria H o wartości 600.000 zł,

 9. seria I o wartości 600.000 zł,

 10. seria J o wartości 600.000 zł,

 11. seria K o wartości 600.000 zł,

 12. seria L o wartości 700.000 zł,

 13. seria M o wartości 800.000 zł,

 14. seria N o wartości 800.000 zł,

 1. Emisja obligacji serii A i B nastąpi w 2004 r., a emisja obligacji serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i N nastąpi do końca 2005 r.

 2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

 3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych i subwencji Powiatu Myśliborskiego.

§4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

 1. 3 lat od daty emisji dla obligacji serii C,

 2. 4 lat od daty emisji dla obligacji serii A i D,

 3. 5 lat od daty emisji dla obligacji serii B, E i F,

 4. 6 lat od daty emisji dla obligacji serii G i H,

 5. 7 lat od daty emisji dla obligacji serii I i J,

 6. 8 lat od daty emisji dla obligacji serii K i L,

 7. 9 lat od daty emisji dla obligacji serii M i N.

 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

 2. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 3. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Myśliborski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.

 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

 2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

 3. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Powiatu Myśliborskiego pochodzących z subwencji i dochodów własnych w latach 2005-2014.

§7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myśliborskiego do:

 1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

W związku z możliwością pozyskania środków unijnych a koniecznością wykonania zadań inwestycyjnych zarówno na drogach jak i budynkach powiatowych, gdzie wymaga się 100 % zabezpieczenia środków własnych, stąd jedynym możliwym zabezpieczeniem jest emisja obligacji Powiatu Myśliborskiego.

Przygotowała: Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-11-2004 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2004 13:10