Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/172/04


UCHWAŁA NR XXIII/172/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 1.159.119 zł.

zadania własne

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 172.000 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 172.000 zł.

§0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 172.000 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 25.000 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł.

§6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.000 zł.

w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 660.000 zł.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 560.000 zł.

§0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 560.000 zł.

w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 100.000 zł.

§0020 - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 100.000 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 25.600 zł.

w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 25.600 zł.

§0920 - pozostałe odsetki o kwotę 25.600 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 26.860 zł.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 14.000 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 14.000 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 12.860 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.860 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 249.659 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 249.659 zł.

§2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 249.659 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 1.159.119 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 100.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 62.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 62.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62.000 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 25.000 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 295.000 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 51.600 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.600 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 15.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 45.400 zł.

§3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.300 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 2.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 198.000 zł.

§3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 12.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 128.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.217 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.710 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 449 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 4.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.124 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 114.000 zł.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 100.000 zł.

§3110 - świadczenia społeczne o kwotę 100.000 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 14.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 22.860 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 22.860 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.565 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.295 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 540.259 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 60.600 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.180 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.393 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 938 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 2.900 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 629 zł.

§4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.160 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 80.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 66.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.400 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.600 zł.

w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 249.659 zł.

§3240 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 238.060 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.973 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 942 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 106 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.578 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 150.000 zł.

§3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14.442 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 59.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.000 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.800 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.558 zł.

§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4.000 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 8.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 4.500 zł.

§4430 - różne opłaty i składki o kwotę 2.700 zł.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 15.000 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.000 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek o zabezpieczenie potrzeb finansowych do końca roku - na bieżące utrzymanie i właściwe funkcjonowanie. Zarząd Powiatu proponuje skierować kwoty na częściowe pokrycie potrzeb następującym jednostkom:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg 100.000 zł. (na zakup piasku i soli oraz wykonanie chodnika),

  2. ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu 120.000 zł. (na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe),

  3. ZSP Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu 75.000 zł. (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup pieca),

  4. ZS w Smolnicy 100.000 zł. (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych),

  5. MOW Renice 150.000 zł. (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup pieca oraz wydatki rzeczowe),

  6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 100.000 zł. na rodziny zastępcze,

  7. MOS „SZKUNER” w Myśliborzu 51.000 zł. (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na energię),

  8. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 9.600 zł.(na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe),

  9. Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 80.000 zł. .(na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń),

  10. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 10.000 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników,

  11. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 62.000 zł. na zakup tablic rejestracyjnych.

 2. Wniosków Dyrektorów jednostek odwrotne przekazanie środków finansowych otrzymanych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie na wypłatę stypendiów dla uczniów, z tego:

  1. ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu 33.280 zł.,

  2. ZSP Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu 60.736 zł.,

  3. ZS w Smolnicy 21.628 zł.,

  4. ZSP Nr1, ul. Zachodnia w Dębnie 43.264 zł.,

  5. ZSP Nr1, ul. Szosowa w Barlinku 52.895 zł.

  6. ZSP Nr2, ul. Jeziorna w Barlinku 37.856 zł.

 3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o odwrotne przekazanie uzyskanych dochodów w wysokości 14.000 zł. za obsługę PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników.

 4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów otrzymanych za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w wysokości 12.860 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla w/w osób.

 5. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 25.000 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu na zakup średniego wodno-pianowego samochodu gaśniczo-ratowniczego.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-11-2004 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2004 14:13