herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXII/165/04


Uchwała Nr XXII/165/04

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 22 września 2004 roku

w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale - 90011 - fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł.

w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

zgodnie z załącznikiem

§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale - 90011 - fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w § 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 10.000 zł.

zgodnie z załącznikiem

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń

w Starostwie.

Przygotował: Stanisław Chorabik

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w

§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w kwocie 10.000 zł. Środki na w/ w paragraf przenosi się z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000 zł. oraz z § 4300 - zakup usług pozostałych również w kwocie 5.000 zł.

Zaplanowane w § 4210 i § 4300 kwoty przekraczają zapotrzebowanie w swoim zakresie, zaś kwota zaplanowana w § 6120 przeznaczona zostanie na doposażenie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprzęt komputerowy i biurowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-09-2004 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2004 11:05