herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXII/167/04


UCHWAŁA Nr XXII/167/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 22 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./.Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/ 124/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 kwietnia 2004roku w sprawie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

1/ § 1 otrzymuje brzmienie: dokonuje się przeznaczenia w ogólnej kwocie 1.013.133 zł. na następujące zadania.

2/ w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

rehabilitacja społeczna 912.231,00 zł.

3/ w § 1 pkt. 2 lit b, otrzymuje brzmienie:

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 231.851,00 zł.

4/ w § 1 pkt. 2 lit. c, otrzymuje brzmienie:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 180.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Beata Kołodziejek - Dyrektor PCPR

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

zmiany

Lp.

Nazwa zadania

Plan przed zmianą

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

I.

1.

2.

Ogółem środki PFRON

w tym:

Rehabilitacja społeczna

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym .

Dofinansowanie uczestnictwa

osób niepełnosprawnych i

ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

856.851,00

755.949,00

105.000,00

150.000,00

156.282,00

156.282,00

126.282,00

30.000,00

-

-

-

-

1.013.133,00

912.231,00

231.282,00

180.000,00

Zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia

2 września 2004 r. zostały przydzielone dla naszego powiatu dodatkowe środki w wysokości 156.282,00 zł. na realizację dotychczasowych zadań.

Środki te przeznaczyliśmy na dofinansowanie do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W tym względzie widzimy największe zapotrzebowanie wśród niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-09-2004 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2004 11:05