Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/149/04


UCHWAŁA Nr XX/149/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą :

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ w MYŚlBORZU

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 ), oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 oraz Nr 166, poz.1611 ) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 30 czerwca 2004 r. likwiduje się jednostkę budżetową pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myśliborzu powołany Uchwałą Nr VI/45/99 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 24 lutego 1999 roku.

§ 2. Mienie będące w użytkowaniu jednostki zostanie przejęte na majątek powiatu myśliborskiego z przeznaczeniem do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/262/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 24 października 2001roku w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myśliborzu w Jednostkę Budżetową Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myśliborzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Z uwagi na planowaną przez ustawodawcę zmianę przepisów w zakresie organizacji, gromadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zachodzi konieczność dokonania zmian w strukturach organizacyjnych Starostwa Powiatowego umożliwiających realizację nowych zadań i zmienionych zasad realizacji prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projektowana zmiana ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wprowadza w art. 40, ust. 6 obowiązek organizacji Starostwa w następujący sposób:

„ wojewódzkie i powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne, wchodzące w skład urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych. Ośrodki te nie mogą wchodzić w skład innych samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Ponadto Staroście w związku art. 7d, ust. 2 powyższej ustawy dodaje się zadania w zakresie:

  • prowadzenia rozgraniczeń nieruchomości,

  • prowadzenia katastru uzbrojenia terenu,

  • prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym powiatu,

  • nadzorowania czynności technicznych związanych z wykonywaniem rozgraniczeń nieruchomości, podziałów nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów.

W świetle wyjaśnień Ministra Finansów z ww. funduszu nie mogą być przekazywane dotacje do budżetu ani finansowane wynagrodzenia pracowników starostw. W związku z brakiem możliwości przekazywania dotacji do budżetu z PFGZGiK oraz brakiem możliwości finansowania wynagrodzeń osobowych powyższa propozycja likwidacji jednostki oraz włączenie jej w struktury starostwa jest jak najbardziej zasadna.

Mając powyższe na uwadze, docelowym elementem wykonania ustawy Prawo Geodezyjne jest powyższa reorganizacja.

W wyniku połączenia Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powstaną następujące stanowiska pracy;

1. Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału - 1

2. Zastępca Naczelnika - 1

3. stanowisko pracy d/s ewidencji gruntów i budynków - 2

4. stanowisko pracy d/s gospodarki nieruchomościami - 1

5. stanowisko pracy d/s ochrony gruntów rolnych i leśnych - 1

6. stanowisko pracy ds. geodezyjnych regulacji prawnych - 1

7. wieloosobowe stanowisko pracy d/s obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 5

8. stanowisko pracy d/s uzgadniania dokumentacji projektowej - 1

R a z e m 13 osób

Zabezpieczenie finansowe :

Środki na wykonywanie bieżące zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych ujęte w działach i rozdziałach

700 - Gospodarka mieszkaniowa 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 - Działalność usługowa 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

710 - Działalność usługowa 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

750 - Administracja publiczna 75011 - Urzędy wojewódzkie

750 - Administracja publiczna 75020 - Starostwa powiatowe

Przygotował: Mirosław Lach

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 12:03