Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/148/04


UCHWAŁA NR XX/148/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności w odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych

Na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15z póżń. zm.) oraz na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z późń. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności w odpłatności rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów , w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka , za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, która przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 2. Należności w odpłatności za pobyt dzieci lub osoby pełnoletniej, która przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności w placówkach opiekuńczo- wychowawczych mogą być umarzane w drodze decyzji w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 3. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi Starosta w drodze decyzji, na wniosek dłużnika biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze może odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na 12 miesięcznych rat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. U. Nr 64 poz.593) art. 81 za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej(a także osoby , która pełnoletniość uzyskała w placówce) opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka. Przepis ten stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub gdy władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona. Opłatę ustala w drodze decyzji administracyjnej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki. Rada powiatu określa , w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z tej opłaty. Rada Powiatu Myśliborskiego w dniu 31 stycznia 2001 r. podjęła taką uchwałę (Nr XXVIII/213/2001) a jej wykonanie powierzyła Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Staroście Myśliborskiemu (w części powołania Komisji)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jest w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późń. zm.) jednostką sektora finansów publicznych. Zatem zgodnie z art. 34a wyżej cytowanej ustawy „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazać organy do tego uprawnione”

Rada Powiatu Myśliborskiego winna zatem uchwalić zasady umarzania wierzytelności powstałych w wyniku nie wywiązywania się rodziców z obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze względu na konieczność uporządkowania dochodów jednostki. Ze względu na rosnąca pauperyzację społeczeństwa coraz częściej dochodzi do sytuacji , że osoby zobowiązane nie są w stanie ponosić nawet niewielkiej odpłatności, powoduje to narastanie należności , które winny być egzekwowane. Mając jednak na uwadze , iż jednym z głównych zadań pomocy społecznej (których część spoczywa także na powiatach) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz iż placówki opiekuńczo-wychowawcze winne pracować nad powrotem dziecka w nich umieszczonego do rodziny naturalnej zasadnym wydaje się uchwalenie zasad umarzania wierzytelności w tym zakresie.

Przygotowała: Beata Kołodziejek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 12:03